Nyheter

Dioxiner i ägg

5 okt, 2018

hero_agg

Texten uppdaterad 20-08-25

Efter en rapport 2016 som visade på ökande halter dioxin i ekologiska ägg, lyckades branschen med samlad kraft vända trenden genom bland annat minskad mängd fiskmjöl i hönornas värpfoder.

En rapport från Livsmedelsverket, publicerad i oktober 2016, visade att halterna av dioxin* ökat i ekoäggen. Livsmedelsverket påpekade samtidigt att dioxinhalterna låg under gränsvärdena och att de inte ändrade kostråden för ekoägg, men KRAV inledde ett samarbete med ägg- och foderbranschen för att snabbt komma till rätta med problemet.

Ett nytt foderprogram infördes för att minska nivåerna av dioxin i ekologiska ägg. Bland annat sänktes nivåerna av fiskmjöl** och Östersjöfisk fasades ut helt och används inte i det nya fodret. Nya foderprogrammet startades i januari 2017 och redan under samma vår genomförde äggpackerierna några stickprovsanalyser som visade att nivåerna av dioxin i äggen på enskilda gårdar hade börjat sjunka.

I juni 2018 konstaterade Jordbruksverket och Livsmedelsverket att äggbranschen lyckats sänka dioxinnivåerna i äggen genom det nya foderprogrammet. Sänkningen av halterna av dioxiner i ekologiska ägg kan till största del förklaras av den snabba och kraftiga sänkningen av andelen fiskmjöl i fodret till värphönsen. Dioxinhalterna, som förvisso hela tiden legat under gränsvärdet, visade sig nu har sänkts ännu mer och ligger långt under gränsvärdet. Därmed bröts även trenden som visade på ökande nivåer. Livsmedelsverkets analyser visar en sänkning av summan dioxiner och dioxinlika PCB ner till 0,9 pg/g fett vilket är knappt 1/5 av gränsvärdet. Resultaten från undersökningen överlämnades till EU-kommissionen för att kunna användas vid översyn av gränsvärden för dioxin i foder.

Bakgrund

Alla animaliska livsmedel, både konventionella och ekologiska, innehåller tyvärr dioxiner pga den allmänna nedsmutsningen av vår miljö, men 2016 hade vi inte på många år sett några tecken på att dioxinhalterna i eko-ägg ökade eller låg över åtgärdsgränserna.

En gång tidigare, år 2004, har dioxin upptäckts i ekoägg. Då visade det sig att dioxinkällan kom från fiskmjöl från Östersjöfisk. Tillsammans med branschen agerade vi snabbt för att få ner halterna. Studier och uppföljande tester visade att vi lyckades med det. Sedan dess tas det prover på allt foder, och enligt Jordbruksverket har halterna i fodret inte stigit.

Det är helt oacceptabelt att halterna av dioxin ökar. Att nedsmutsningen av vår miljö gått så långt att den sprider sig till ekologiska livsmedel.

Vad är dioxiner*?

Dioxiner är ett samlingsnamn för polyklorerade dibenzo-p-dioxiner (PCDD) och polyklorerade dibenzofuraner (PCDF). Dioxiner och PCB är organiska miljöföroreningar som fått stor spridning i miljön. Dioxiner bildas bland annat när man tillverkar kemikalier som innehåller klor och vid förbränningsprocesser, till exempel sopförbränning. PCB är en industrikemikalie som användes inom många områden, till exempel i transformatorer och fogmassor i hus, innan den förbjöds på 1970-talet.

Därför används fiskmjöl i hönsfoder**

Fiskmjöl innehåller för hönsen livsviktiga aminosyror som det i dagsläget inte finns någon optimal ersättning för i andra råvaror. KRAV samarbetar med äggbranschen för att hitta ett nytt foder som kan ersätta fiskmjölet.

Läs mer

frågor?

Dela sidan