Fiske och Vattenbruk

FRÅGOR OCH SVAR FISKE

Vilka fiskebestånd är godkända för KRAV-certifierat fiske?

Svar
 • KRAV gör inte några egna beståndsbedömningar utan utgår helt från MSC-godkända fisken. Ett KRAV-certifierat fartyg som ingår i ett MSC-certifierat fiske får KRAV-märka fisk från MSC-certifierade fiskenKRAVs regler för fiske är endast tillämpliga i Nordostatlanten och Östersjön samt i nordiska sötvatten. MSC-certifierade fisken i andra områden kan därför inte vara grund för en KRAV-certifiering. (se regel 2.1.1). 
 • För frågor om detaljer kring fiske kontaktalantbruk@krav.se

Var kan jag hitta MSC-godkända fisken?

Svar
 • På MSCs hemsida kan man söka på MSC-godkända fisken. Man söker på fiskart, med engelska namn.
 • För frågor om detaljer kring fiske kontakta lantbruk@krav.se

Är bomtrålning tillåtet?

Svar
 • Bomtrålning är inte tillåtet.

Är bottentrålning tillåten?

Svar
 • Bottentrålning är endast tillåten vid fiske efter nordhavsräka och då bara under vissa omständigheter.

Hur länge får fisken sitta på sina krokar?

Svar
 • Garn och krokar ska dras så ofta att fisken aldrig blir sittande mer än 24h i garnet/på kroken

Hur mycket bränsle det får gå åt per kilo landad fisk?

Svar

Bränsleåtgången per kilo landad fisk får inte överskrida värdena nedan.

 • Fiske på arter som lever i den fria vattenmassan och fiskas med pelagisk trål eller snörpvad/ringnot, t.ex. sill, makrill, skarpsill - 0,10 l/kg hel fisk som landa
 • Fiske på bottenlevande fisk som t.ex. torsk, sej, kolja och plattfisk – beredning på land - 0,35 l/kg landad rensad fisk med huvud
 • Fiske på bottenlevande fisk som t.ex. torsk, sej, kolja och plattfisk – beredning ombord - 0,33 l bränsle per kg rund (levande) fisk som tas upp. Detta motsvarar 0,37 l bränsle per kg rensad fisk med huvud. Beredning ombord har antagits kräva runt 6 % av båtens energiförbrukning.
 • Fiske på skaldjur (räka, kräfta, hummer) - 1,5 l bränsle per kg landade levande skaldjur. Om skaldjuren landas kokta, ska omräkning ske så att bränsleåtgången räknas per levandevikt.

Hur ofta kontrolleras KRAV-certifierade fartyg?

Svar
 • Ett KRAV-certifierat fartyg kontrolleras årligen av ett oberoende certifieringsorgan och ska ha noggrann dokumentation som visar var fartyget fiskat.

Vilka bestånd får fiskas?

Svar
 • Havskräfta med bur – Kattegatt/Skagerrak
 • Nordostarktisk torsk – ICES område I och II
 • Nordostarktisk kolja – ICES område I och II
 • Nordostarktisk sej – ICES område I och II

Godkännandet gäller för dessa tre redskap: Långrev, krok- och lina/jukse samt snurrevad.

 • Nordhavsräka – Barents hav och Norska havet norr om 62°
 • Nordsjösill – Sill Nordsjön/ ICES område IVa och IVb
 • Gösfiske i Mälaren med bottengarn (ryssja)

Vilka bränslen och smörjoljor får användas?

Svar
 • På fartyget får du bara använda hydrauloljor som är miljömärkta eller godkända enligt standarden ”Hydraulvätskor – Krav och provningsmetoder SS 15 54 34” eller som uppfyller motsvarande krav.
 • Smörjfetter som används ombord ska vara miljömärkta eller godkända enligt standarden ”Smörjfett – Krav och provningsmetoder SS 15 54 70” eller uppfylla motsvarande krav.

Vilka köldmedier får användas?

Svar
 • Du får bara använda ozon- och klimatneutrala köldmedier ombord.

FRÅGOR OCH SVAR - VATTENBRUK

Är slutna recirkulerande produktionsanläggningar förbjudna?

Svar
 • Det är förbjudet med undantag av kläckerier och yngelanläggningar eller för produktion av arter av organismer som används som ekologiskt foder.
 • Däremot kan slutna recirkulerande produktionsanläggningar användas vid odling av alger.

Hur får det odlas?

Svar
 • De kan odlas i alla slags flytande/nedsänkbara inhägnader i havs- eller sötvatten eller i damm/insjö med naturlig avgränsning och där verksamheten är kontrollerbar.

Tillåts syntetiska färgämnen in fiskfoder?

Svar
 • I fiskfoder tillåts inga syntetiska färgämnen.
 • Färgen kommer istället från till exempel räkskal eller alger.

Var får fisken odlas?

Svar
 • Fisken får bara odlas i områden med god vattengenomströmning, så att ingen syrebrist uppstår på botten under odlingen.
 • Utsläpp från KRAV-certifierad fiskodling får inte minska den biologiska mångfalden eller förorsaka övergödning.

Vilka arter kan odlas?

Svar
 • Arterna kan vara karnivora, herbivora eller omnivora (kött-, växt- eller allätare) i alla stadier.

Vilka övriga krav finns det på djurmiljön?

Svar
 • KRAV-certifierad odlad fisk ska ha tillräckligt med utrymme för att kunna bilda stim och för att fiskarna inte ska skada varandra.
 • Fiskodlingen ska vara ansluten till hälsokontroll.
 • Tillväxten får inte påskyndas på konstgjord väg när produktionen är ansluten till KRAV-certifiering.

Vilka övriga krav finns det på fiskfoder?

Svar
 • Fiskfoder får inte innehålla genetiskt modifierade organismer (GMO).
 • Syntetiska eller naturfrämmande tillsatser, som till exempel antioxidanten ethoxyqin får inte heller finnas i foder till KRAV-certifierade fiskar.