Fiske och Vattenbruk

FRÅGOR OCH SVAR FISKE

Var kan jag hitta MSC-godkända fisken?

Svar
 • På MSCs hemsida kan man söka på MSC-godkända fisken. Man söker på fiskart, med engelska namn.
 • För frågor om detaljer kring fiske kontakta lantbruk@krav.se

Vilka fiskebestånd är godkända för KRAV-certifierat fiske?

Svar
 • KRAV gör inte några egna beståndsbedömningar utan utgår helt från MSC-godkända fisken. Ett KRAV-certifierat fartyg som ingår i ett MSC-certifierat fiske får KRAV-märka fisk från MSC-certifierade fiskenKRAVs regler för fiske är endast tillämpliga i Nordostatlanten och Östersjön samt i nordiska sötvatten. MSC-certifierade fisken i andra områden kan därför inte vara grund för en KRAV-certifiering. (se regel 2.1.1). 
 • För frågor om detaljer kring fiske kontaktalantbruk@krav.se

Är bomtrålning tillåtet?

Svar
 • Bomtrålning är inte tillåtet.

Är bottentrålning tillåten?

Svar
 • Bottentrålning är endast tillåten vid fiske efter nordhavsräka och då bara under vissa omständigheter.

Hur länge får fisken sitta på sina krokar?

Svar
 • Garn och krokar ska dras så ofta att fisken aldrig blir sittande mer än 24h i garnet/på kroken

Hur mycket bränsle det får gå åt per kilo landad fisk?

Svar

Bränsleåtgången per kilo landad fisk får inte överskrida värdena nedan.

 • Fiske på arter som lever i den fria vattenmassan och fiskas med pelagisk trål eller snörpvad/ringnot, t.ex. sill, makrill, skarpsill - 0,10 l/kg hel fisk som landa
 • Fiske på bottenlevande fisk som t.ex. torsk, sej, kolja och plattfisk – beredning på land - 0,35 l/kg landad rensad fisk med huvud
 • Fiske på bottenlevande fisk som t.ex. torsk, sej, kolja och plattfisk – beredning ombord - 0,33 l bränsle per kg rund (levande) fisk som tas upp. Detta motsvarar 0,37 l bränsle per kg rensad fisk med huvud. Beredning ombord har antagits kräva runt 6 % av båtens energiförbrukning.
 • Fiske på skaldjur (räka, kräfta, hummer) - 1,5 l bränsle per kg landade levande skaldjur. Om skaldjuren landas kokta, ska omräkning ske så att bränsleåtgången räknas per levandevikt.

Hur ofta kontrolleras KRAV-certifierade fartyg?

Svar
 • Ett fiskeföretag har ofta flera fartyg som bedriver samma sorts fiske. En internrevision görs för varje enskilt fiskefartyg varje år och sedan får fiskeföretaget en årlig kontroll av oberoende certifieringsorgan. Vid den kontrollen redovisas avvikelser, korrigerande åtgärder och förebyggande åtgärder för de olika fartygen. Alla nya fartyg samt ett fartyg per år får fysiskt kontrollbesök av certifieringsorganet. 

Vilka bestånd får fiskas?

Svar
 • Havskräfta med bur – Kattegatt/Skagerrak
 • Nordostarktisk torsk – ICES område I och II
 • Nordostarktisk kolja – ICES område I och II
 • Nordostarktisk sej – ICES område I och II

Godkännandet gäller för dessa tre redskap: Långrev, krok- och lina/jukse samt snurrevad.

 • Nordhavsräka – Barents hav och Norska havet norr om 62°
 • Nordsjösill – Sill Nordsjön/ ICES område IVa och IVb
 • Gösfiske i Mälaren med bottengarn (ryssja)

Vilka bränslen och smörjoljor får användas?

Svar
 • På fartyget får du bara använda hydrauloljor som är miljömärkta eller godkända enligt standarden ”Hydraulvätskor – Krav och provningsmetoder SS 15 54 34” eller som uppfyller motsvarande krav.
 • Smörjfetter som används ombord ska vara miljömärkta eller godkända enligt standarden ”Smörjfett – Krav och provningsmetoder SS 15 54 70” eller uppfylla motsvarande krav.

Vilka köldmedier får användas?

Svar
 • Du får bara använda ozon- och klimatneutrala köldmedier ombord.

FRÅGOR OCH SVAR - VATTENBRUK

Är slutna recirkulerande produktionsanläggningar förbjudna?

Svar
 • Det är förbjudet med undantag av kläckerier och yngelanläggningar eller för produktion av arter av organismer som används som ekologiskt foder.
 • Däremot kan slutna recirkulerande produktionsanläggningar användas vid odling av alger.

Hur föds fisken upp?

Svar
 • Fisk kan födas upp i olika slags flytande eller nedsänkta inhägnader i hav eller insjöar. De kan även födas upp i dammar med naturlig botten. 

Tillåts syntetiska färgämnen in fiskfoder?

Svar
 • I fiskfoder tillåts inga syntetiska färgämnen.
 • Färgen kommer istället från till exempel räkskal eller alger.

Var får fisk födas upp?

Svar
 • Fisken får bara odlas i områden med god vattengenomströmning, så att ingen syrebrist uppstår på botten under odlingen.
 • Utsläpp från KRAV-certifierad fiskodling får inte minska den biologiska mångfalden eller förorsaka övergödning.

Vilka arter kan odlas?

Svar
 • Arterna kan vara karnivora, herbivora eller omnivora (kött-, växt- eller allätare) i alla stadier.

Vilka övriga krav finns det på djurmiljön?

Svar
 • KRAV-certifierad odlad fisk ska ha tillräckligt med utrymme för att kunna bilda stim och för att fiskarna inte ska skada varandra.
 • Fiskodlingen ska vara ansluten till hälsokontroll.
 • Tillväxten får inte påskyndas på konstgjord väg när produktionen är ansluten till KRAV-certifiering.

Vilka övriga krav finns det på fiskfoder?

Svar
 • Fiskfoder får inte innehålla genetiskt modifierade organismer (GMO).
 • Syntetiska eller naturfrämmande tillsatser, som till exempel antioxidanten ethoxyqin får inte heller finnas i foder till KRAV-certifierade fiskar.