I enlighet med regel 20.4.2 i KRAVs regelverk   Registrering för varumärkesanvändning är till för den som vill använda KRAVs namn och märke vid marknadsföring av oförpackade KRAV-certifierade produkter vid försäljning direkt till konsument. Verksamheter som registrerar sig för varumärkesanvändning ska uppfylla följande villkor för att erhålla rätten att använda KRAVs namn och märke: 
 • Din verksamhet måste vara registrerad och godkänd som livsmedelsverksamhet.   
 • KRAVs namn och märke får endast användas för att marknadsföra KRAV-certifierade produkter vid försäljning direkt till konsument. Detta ska kunna styrkas genom uppvisande av följesedel, faktura eller annan dokumentation. 
 • Användandet av KRAV-märket måste följa riktlinjerna i KRAVs varumärkesmanual.   
 • Rätten att använda KRAVs namn och märke avser endast marknadsföring av KRAV-certifierade produkter. För att kunna marknadsföra din verksamhet med KRAVs namn och märken krävs en KRAV-certifiering i enlighet med KRAVs regler enligt avsnitt 2.1.2 i KRAVs regelbok.  
 • Du måste följa marknadsföringslagen. Du får till exempel inte utforma marknadsföringen så att den på något sätt är otillbörlig, vilseledande eller så att den misskrediterar KRAV eller KRAVs varumärken.  
 • Du ska kunna redovisa att verksamheten vid den senaste offentliga livsmedelskontrollen inte hade några avvikelser gällande presentation av livsmedel som kan kopplas till KRAVs varumärke.   
 • Du ska kunna uppvisa rutin för särhållning av KRAV-märkta och icke KRAV-märkta produkter. Det ska vara tydligt att det endast är KRAV-märkta produkter som marknadsförs i anslutning till KRAV-märket.  
 • Om din verksamhet tidigare varit KRAV-certifierad men har blivit avstängd eller fått KRAV-certifikatet tillbakadraget har du inte, inom en treårs period, möjlighet att registrera dig för varumärkesanvändning i enlighet med regel 20.4.2 i KRAVs regelverk. 
 • Du får inte överlåta rätten att använda KRAVs namn och märke.  
 • KRAV äger rätt att vid var tidpunkt upphöra med tillåtandet av ovan nämnda registrering.  
 • KRAV äger rätt att vid var tidpunkt genomföra stickprovskontroll i den registrerade verksamheten för att kontrollera att användningen av KRAVs varumärke sker enligt avtal.  
 • Om en organisation registrerar flera av sina underorganiserade enheter som varumärkesanvändare ska det tydligt framgå i separat lista vilka dessa enheter är. I listan, som ska registreras hos KRAV, ska det framgå namn och organisationsnummer samt adress till respektive registrerad underorganiserad enhet.  
 • Om verksamheten är registrad varumärkesanvändare under en central organisation ska enheten kunna uppvisa underlag att de är en registrerad enhet samt har en central rutin för hur KRAVs namn eller märke får användas.  
Den som inte uppfyller ovanstående avtalspunkter får omgående sin rätt att använda KRAVs namn och märke tillbakadragen. Detta innebär att du inte längre får använda KRAVs namn och märke vid marknadsföring av oförpackade KRAV-certifierade produkter. Först när avvikelserna har åtgärdats får du registrera dig för varumärkningsanvändning på nytt. Att avvikelser är åtgärdade ska styrkas genom kontrollrapport från de certifieringsorgan som enligt KRAV har rätt att utföra kontroll av varumärkesanvändare. Eventuella avgifter för återkontroll betalas av verksamheten som står för registreringen.   Varje registrerad verksamhet och enhet ska betala en årlig avgift, enligt gällande prislista, till KRAV för användandet av KRAVs varumärke.  I och med insändandet av din undertecknade Registrering om varumärkesanvändning så ingår du ett bindande avtal med KRAV ekonomisk förening om användningen av KRAVs namn och märke i enighet med vad som framgår ovan och i regel 20.4.2 i KRAVs regelbok.  

20.4.2 Registrering för varumärkesanvändning

Vid försäljning direkt till konsument får du använda KRAVs namn och märke i anslutning till KRAV-certifierade oförpackade produkter förutsatt att du är KRAV-certifierad eller registrerad för varumärkesanvändning. Om du säljer KRAV-märkta färdigförpackade produkter krävs dock ingen certifiering eller registrering, se regel 2.1.3. (K)