VERSION 2 – DECEMBER 2021

I enlighet med regel 20.4.2 i KRAVs regelverk  

Registrering för varumärkesanvändning är till för dig som vill använda KRAVs namn och märke vid marknadsföring av oförpackade KRAV-certifierade produkter vid försäljning direkt till konsument. Om du registrerar dig för varumärkesanvändning ska du uppfylla följande villkor för att erhålla rätten att använda KRAVs namn och märke i anslutning till oförpackade produkter:

  • Din verksamhet ska vara registrerad och godkänd som livsmedelsverksamhet.   
  • Du får bara använda KRAVs namn och märke för att marknadsföra KRAV-certifierade produkter vid försäljning direkt till konsument. Du ska kunna styrka det genom att visa följesedel, faktura eller annan dokumentation. 
  • När du använder KRAV-märket ska du följa riktlinjerna i KRAVs varumärkesmanual, som du hittar här.   
  • Du får endast rätten att använda KRAVs namn och märke för att marknadsföra KRAV-certifierade produkter. För att kunna marknadsföra din verksamhet med KRAVs namn och märken behöver du en KRAV-certifiering enligt KRAVs regel 2.1.2, som du hittar här. 
  • Du ska följa marknadsföringslagen. Du får till exempel inte utforma marknadsföringen så att den på något sätt är otillbörlig, vilseledande eller så att den misskrediterar KRAV eller KRAVs varumärken.  
  • Du ska kunna redovisa att verksamheten vid den senaste offentliga livsmedelskontrollen inte hade några avvikelser gällande presentation av livsmedel som kan kopplas till KRAV eller KRAVs varumärke.   
  • Du ska kunna uppvisa rutin för särhållning av KRAV-märkta och icke KRAV-märkta produkter. Det ska vara tydligt att det endast är KRAV-märkta produkter som marknadsförs i anslutning till KRAV-märket.  
  • Om din verksamhet tidigare varit KRAV-certifierad men har blivit avstängd eller fått KRAV-certifikatet tillbakadraget har du inte, inom en treårs period, möjlighet att registerna dig för varumärkesanvändning i enlighet med regel 20.4.2 i KRAVs regler. 
  • Du får inte överlåta rätten att använda KRAVs namn och märke.  
  • KRAV äger rätt att vid var tidpunkt upphöra med tillåtandet av ovan nämnda registrering.  
  • KRAV äger rätt att publicera uppgifter om verksamheten.   
  • KRAV äger rätt att vid var tidpunkt genomföra eller uppdra åt annan att genomföra stickprovskontroll i den registrerade verksamheten för att kontrollera att användningen av KRAVs varumärke sker enligt avtal.  
  • Varje år låter KRAV ackrediterade certifieringsorgan genomföra ett antal stickprovskontroller. 
  • Om en organisation registrerar flera av sina underorganiserade enheter som varumärkesanvändare ska det tydligt framgå i separat lista vilka dessa enheter är. I listan, som ska registreras hos KRAV, ska det framgå namn och organisationsnummer samt adress till respektive registrerad underorganiserad enhet.  
  • Om verksamheten är registrad varumärkesanvändare under en central organisation ska enheten kunna uppvisa underlag att de är en registrerad enhet samt har en central rutin för hur KRAVs namn eller märke får användas.  

Om du inte uppfyller ovanstående avtalspunkter, och  inte kan korrigera  bristerna när du får kontroll eller bristerna på annat sätt påvisas, fårdu din rätt att använda KRAVs namn och märke tillbakadragen. Detta innebär att du inte längre får använda KRAVs namn och märke vid marknadsföring av oförpackade KRAV-certifierade produkter. Först när bristerna har åtgärdats får du registrera dig för varumärkningsanvändning på nytt  

Du ska betala en årlig avgift, enligt gällande prislista, till KRAV för registreringen av varumärkesanvändning, för varje registrerad verksamhet och enhet. 

När du har undertecknat ”Registrering om varumärkesanvändning ” och skickat det till KRAV, så ingår du ett bindande avtal med KRAV ekonomisk förening om användningen av KRAVs namn och märke enligt vad som framgår ovan och i regel 20.4.2 i KRAVs regler.  

20.4.2 Registrering för varumärkesanvändning

Vid försäljning direkt till konsument får du använda KRAVs namn och märke i anslutning till KRAV-certifierade oförpackade produkter förutsatt att du är KRAV-certifierad eller registrerad för varumärkesanvändning. Om du säljer KRAV-märkta färdigförpackade produkter krävs dock ingen certifiering eller registrering, se regel 2.1.3. (K)