VERSION 3 – MAJ 2023

I enlighet med reglerna 20.4.2 – 20.4.4 i KRAVs regelverk 

Registrering för varumärkesanvändning är till för dig som vill använda KRAVs namn och märke vid marknadsföring av omärkta och oförpackade KRAV-certifierade produkter vid direkt försäljning till slutkonsument eller vid slutkonsumtionstillfället. Om du registrerar dig för varumärkesanvändning ska du uppfylla följande villkor för att erhålla rätten att använda KRAVs namn och märke i anslutning till omärkta och oförpackade produkter: 

 • Din verksamhet ska vara registrerad och godkänd som livsmedelsverksamhet.   
 • Du får bara använda KRAVs namn och märke för att marknadsföra KRAV-certifierade produkter vid försäljning direkt till konsument. Du ska kunna styrka det genom att visa följesedel, faktura eller annan dokumentation. 
 • När du använder KRAV-märket ska du följa riktlinjerna i KRAVs varumärkesmanual, som du hittar här.   
 • Du får endast rätten att använda KRAVs namn och märke för att marknadsföra KRAV-certifierade produkter. För att kunna marknadsföra din verksamhet med KRAVs namn och märken behöver du en KRAV-certifiering enligt KRAVs regel 2.1.2, som du hittar här 
 • Du ska följa marknadsföringslagen. Du får till exempel inte utforma marknadsföringen så att den på något sätt är otillbörlig, vilseledande eller så att den misskrediterar KRAV eller KRAVs varumärken.  
 • Du ska kunna redovisa att verksamheten vid den senaste offentliga livsmedelskontrollen inte hade några avvikelser gällande presentation av livsmedel som kan kopplas till KRAV eller KRAVs varumärke.   
 • Du ska kunna uppvisa rutin för särhållning av KRAV-certifierade och icke KRAV-certifierade produkter. Det ska vara tydligt att det endast är KRAV-certifierade produkter som marknadsförs i anslutning till KRAVs namn och märke.  
 • Om din verksamhet tidigare varit KRAV-certifierad men har blivit avstängd eller fått KRAV-certifikatet tillbakadraget har du inte, inom en treårs period, möjlighet att registerna dig för varumärkesanvändning i enlighet med reglerna 20.4.2-20.4.4 i KRAVs regler. 
 • Du får inte överlåta rätten att använda KRAVs namn och märke.  
 • KRAV äger rätt att vid var tidpunkt upphöra med tillåtandet av ovan nämnda registrering.  
 • KRAV äger rätt att publicera uppgifter om verksamheten.   
 • KRAV äger rätt att vid var tidpunkt genomföra eller uppdra åt annan att genomföra stickprovskontroll i den registrerade verksamheten för att kontrollera att användningen av KRAVs namn och märke sker enligt avtal.  
 • Varje år låter KRAV ackrediterade certifieringsorgan genomföra stickprovskontroller på ett antal av de registrerade enheterna. Kontrollen är kostnadsfri för de registrerade enheterna.  
 • Om en organisation registrerar flera av sina underorganiserade enheter som varumärkesanvändare ska det tydligt framgå i separat lista vilka dessa enheter är. I listan, som ska registreras hos KRAV, ska det framgå namn och organisationsnummer samt adress till respektive registrerad underorganiserad enhet.  
 • Om verksamheten är registrad varumärkesanvändare under en central organisation ska enheten kunna uppvisa underlag att de är en registrerad enhet samt har en central rutin för hur KRAVs namn eller märke får användas.  

Om du inte uppfyller ovanstående avtalspunkter, och inte kan korrigera bristerna när du får kontroll eller när bristerna på annat sätt påvisas, får du din rätt att använda KRAVs namn och märke tillbakadragen. Detta innebär att du inte längre får använda KRAVs namn och märke vid marknadsföring av omärkta och oförpackade KRAV-certifierade produkter. Först när bristerna har åtgärdats får du registrera dig för varumärkningsanvändning på nytt.  

Att registrera sig för varumärkesanvändning är kostnadsfritt.  

När du har undertecknat ”Registrering om varumärkesanvändning” och skickat det till KRAV, så ingår du ett bindande avtal med KRAV ekonomisk förening om användningen av KRAVs namn och märke enligt vad som framgår ovan och i reglerna 20.4.2 – 20.4.4:  

20.4.2 Registrering för varumärkesanvändning 

Du får använda KRAVs namn och märke i anslutning till omärkta och oförpackade KRAV-certifierade produkter vid direkt försäljning till slutkonsument eller vid slutkonsumtionstillfället förutsatt att du är KRAV-certifierad eller registrerad för varumärkesanvändning. Om du endast säljer KRAV-märkta färdigförpackade och märkta, inklusive styckemärkta, KRAV-certifierade produkter krävs dock ingen certifiering eller registrering, se regel 2.1.3. (K) 

Registrering av varumärkesanvändning omfattar inte distanshandel. För att använda KRAVs namn och märke i anslutning till omärkta och oförpackade produkter vid distanshandel ska du vara KRAV-certifierad. 

20.4.3 Varumärkesanvändning på menyn 

Du får använda KRAVs namn och märke i anslutning till KRAV-certifierade råvaror och produkter på menyn om du uppfyller reglerna i 20.4.2. 

Du får inte använda KRAVs märke i menyn så att det kan tolkas som att en hel maträtt är KRAV-märkt. Om du vill KRAV-märka maträtter, liksom andra sammansatta livsmedel, ska din verksamhet följa reglerna i och vara certifierad enligt kapitel 9, Livsmedelsförädling, och maträtten ska vara registrerad som en produkt. (K) 

20.4.4 Varumärkesanvändning vid självservering 

Du får använda KRAVs namn och märke i anslutning till KRAV-certifierade råvaror och produkter vid självservering om du uppfyller reglerna i 20.4.2. Det gäller både produkter som exponeras i sin förpackning och produkter som är tagna ur sin förpackning. 

Du får inte använda KRAVs märke så att det kan tolkas som att en hel maträtt eller produkt som du tillagat är KRAV-märkt. Om du vill KRAV-märka maträtter, liksom andra sammansatta livsmedel, ska din verksamhet följa reglerna i och vara certifierad enligt kapitel 9, Livsmedelsförädling, och maträtten ska vara registrerad som en produkt. (K)