Vildväxande

Även om man inte själv har möjlighet att ta sig ut i skogen och plocka bär och svamp på de bästa markerna, kan man få tag i produkter av bästa kvalitet – om man köper vildväxande produkter som är KRAV-märkta. Dessa plockas i områden som har kontrollerats och godkänts.

Markområdet där bär och svamp plockas kontrolleras och godkänns innan plockningen börjar av kontrollanter från oberoende certifieringsföretag. Området får inte ha konstgödslats, besprutats med naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller ha planterats med träd de senaste tre åren. Det får inte ligga för nära en trafikerad väg eller en föroreningskälla som soptipp eller industri. Cesium-halten i marken får heller inte överstiga KRAVs gränsvärden.

Företaget som hanterar bären är KRAV-certifierat, och har därmed accepterat att följa KRAVs regler för de anställdas arbetsvillkor. De som plockar det som växer i skogen ska ha ett bra boende, få information på ett språk de förstår och avtalsenlig lön. Detta gäller också importerade vildväxande produkter som är KRAV-märkta. Ekologiska produkter från länder med svag social lagstiftning måste uppfylla KRAVs tilläggsregler för bättre arbetsvillkor för att kunna KRAV-märkas.

Om de KRAV-märkta produkterna förädlas till exempelvis sylt, ska även till exempel sockret vara KRAV-märkt.

Bra med KRAV-märkt plockat i svenska skogar

  • Plockningen sker i KRAV-godkända skogsområden som inte har konstgödslats eller besprutats med naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel under de senaste tre åren.
  • Plockningen sker minst 25 meter från hårt trafikerade vägar.
  • Skörden kommer inte från rödlistade eller hotade arter.
  • De anställda får anställningsavtal på ett språk de förstår och kollektivavtalsenlig lön.
  • Plockningen får inte ha påtaglig negativ inverkan på närboendes försörjningsmöjligheter.

Bra med KRAV-märkta importerade vildväxande produkter

  • De uppfyller reglerna för EU-ekologiskt.
  • De uppfyller KRAVs tilläggsregler för bättre arbetsvillkor, till exempel att det inte får förekomma brott mot mänskliga rättigheter i samband med produktionen, att de anställda ska ha rätt att organisera sig, att barn under 15 år inte får anställas och att det inte förekommer arbete under slavliknande förhållanden.

KRAV-märkta produkter