Bördigare jord

Intensiv jordbruksproduktion med hög användning av konstgödsel och naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, tillsammans med ensidig odling av samma grödor år efter år – sådant utarmar matjorden och gör den mindre bördig.

I KRAV-certifierade odlingar är det viktigt att bevara markens bördighet. Därför använder KRAV-bonden inte naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, och i stället för konstgödsel används stallgödsel, kompost eller gröngödsling (odling av växter som kan tillföra näring till jorden och som sedan plöjs ner).

För att motverka utarmning av jorden tillämpar KRAV-bonden också varierad växtföljd, som även fungerar som en förebyggande åtgärd mot ogräs. Varierad växtföljd betyder att man växlar grödor utifrån gårdens förutsättningar och ogräsflora till exempel genom att växla mellan höst- och vårsådda grödor, och blanda ett- och fleråriga grödor. På en KRAV-märkt gård ingår dessutom vall (gräs och klöver) i växtföljden.

Jordar på KRAV-certifierade gårdar får därmed hög mullhalt, vilket gör dem bördigare och mer hållbara för framtida odling. Mullen kan också finnas ned till ett större djup, och växterna i ekologiska odlingar kan därmed hämta näring och vatten även djupare ner. Mullen gör att jordarna kan hålla kvar vattnet bättre och bli mindre känsliga för exempelvis torka, något som kan bli ännu viktigare när klimatet blir varmare.

ETT LEVANDE EKOSYSTEM GER JORDHÄLSA

När det gäller jordens kvalitet, används ibland begreppet jordhälsa. Med det menas en frisk jord med hög biologisk aktivitet. En hälsosam jord är ett levande ekosystem som kan leverera ekosystemtjänster och funktioner som främjar växter, djur och människor utan att påverka miljön negativt. God jordhälsa är mycket viktigt i KRAV-certifierad odling.