KRAVs väg mot hållbar mat

KRAV har definierat åtta områden som är vägledande för att kunna uppnå en mer hållbar livsmedelsproduktion. Tre av områdena utgör tillsammans med försiktighetsprincipen KRAVs fyra kärnpunkter.

 

Ingen användning av naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, god djurvälfärd samt socialt ansvar har placerats i mitten av cirkeln. Det är de tre områden som tillsammans med försiktighetsprincipen utgör KRAVs fyra kärnpunkter. Kärnpunkterna kommer att vara prioriterade om en målkonflikt uppstår vid en bedömning.

ÅTTA områden utgör ramarna för KRAVs nya regelområden

KRAV har definierat åtta hållbarhetsområden som är vägledande för att kunna uppnå en mer hållbar livsmedelsproduktion. Exakt vad som kan anses hållbart ändras i takt med ökad kunskap. Samtliga områden vilar på vetenskaplig grund. Dessa åtta områden, inklusive försiktighetsprincipen, kommer att utgöra ramarna när KRAV utvecklar nya regelområden. Utifrån dessa områden har KRAV även möjlighet att utveckla nya regelområden som inte omfattas av EU-förordningen för ekologisk produktion. Tre av områdena och försiktighetsprincipen utgör tillsammans de fyra kärnpunkter som kommer att prioriteras i fall en målkonflikt uppstår vid en bedömning.

Inga naturfrämmande bekämpningsmedel

KRAV-märkt mat och KRAV-märkt foder till djur produceras utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel. KRAV-bonden använder i stället naturlig stallgödsel i sina odlingar och tar bort ogräs och skadeinsekter på mer skonsamma sätt. Att inte använda naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel bidrar bland annat till ökad biologisk mångfald.

God djurvälfärd ÄR viktigt för krav

Djurhållning är ett av de områden där KRAVs regler går längre än EU:s regler för ekologisk produktion. KRAVs regler omfattar också mer än svensk djurskyddslag kräver. KRAVs utgångspunkt för djurhållning är respekt för djurens naturliga behov när det gäller beteende, foder och den miljö de vistas i. Djuren ska ges möjlighet att leva så naturligt som möjligt.

Unika regler om Socialt ansvar

KRAVs regler om socialt ansvar handlar om respekt för mänskliga rättigheter, och är något som helt saknas i EU:s förordning för ekologisk produktion. Reglerna har stor betydelse vid import av varor som ska KRAV-märkas från länder där lagstiftningen kring arbetsmiljöfrågor är svag eller där den efterlevs dåligt. Det handlar om sådant som att de anställda ska ha rätt att organisera sig, att det inte får förekomma ofrivilligt arbete och att barn inte får anställas.

Ekologisk odling bidrar till biologisk mångfald

En tredjedel av den mat vi äter behöver bli pollinerad av bin, humlor och andra insekter. Men den biologiska mångfalden minskar dramatiskt, vilket kan få allvarliga konsekvenser för den framtida livsmedelsförsörjningen. Ekologiska odlingar utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, utan konstgödel och med varierad växtföljd bidrar positivt till att öka och bevara den biologiska mångfalden. På ekologiska gårdar finns i genomsnitt 30 procent fler arter av växter, fåglar och pollinerare.

Resurseffektivitet i alla led

Resurseffektivitet ska också ligga till grund vid utveckling av nya reglelområden. Effektiv användning i alla led sparar resurser, vilket bidrar till minskad klimatpåverkan. Det gäller många typer av råvaror och material, till exempel resurseffektiva förpackningar, hög foderomvandling och lågt råvarusvinn.

Effektiv färskvattenanvändning

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och ska därför ha god kvalitet och hållas rent från föroreningar och gifter. Vid en utveckling av nya regelområden ska KRAVs bedömning även innefatta effektiv resursanvändning för färskvattenanvändning. Processvatten ska recirkulera när så är möjligt, vattenbesparande åtgärder användas vid rengöring och process, bevattningssystem ska vara effektiva, kartläggning av färskvattensituationen ska göras i områden där produktion finns och anpassning av produktionssystemet ska göras därefter.

Kretslopp av näringsämnen

Kretslopp av näringsämnen kan säkerställas genom gödslingsplan och praktik. Det ger en effektiv användning av gödsel och minskar näringsförluster. Även växtföljd och system för att återföra fosfor från samhället bidrar till bättre biogeokemiska flöden. Bra odlings- och gödslingspraktik ger minskad klimatpåverkan, med mindre näringsläckage till hav- och vattenmiljöer och mindre mängd kväveoxider som avgår till luft.

Begränsad klimatpåverkan

Begränsad klimatpåverkan ska också utgöra en grund för utveckling av nya regelområden. Användning av fossilfria drivmedel och el från förnyelsebara källor tillsammans med odling av grödor som är stora kolsänkor, bidrar till minskad klimatpåverkan. Det minskar utsläppen av koldioxid till atmosfären och bidrar till att en liten del av den ökande mängd koldioxid som redan finns i atmosfären tas upp i grödor och mark. Det bidrar även till att minska havsförsurningen genom att mindre koldioxid löses i haven. Större fokus på odling av grödor som kan ta upp mycket koldioxid bidrar till mindre ensidig odlingsareal och därmed mindre förändring av markanvändning.