Så påverkar ­EU-förordningen ­KRAVs regler

Från årsskiftet 2022 gäller den nya EU-förordningen (2018/848) för ekologisk produktion. Eftersom KRAVs regler bygger på denna förordning, medför det vissa regeländringar och uppdateringar av KRAVs regler. På den här sidan hittar du information om hur EU-förordningen påverkar KRAVs regler, och hur det berör olika verksamheter. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt då det fortfarande finns detaljer i reglerna som inte är helt klara ännu.

Lantbrukare

Här berör regeländringarna framför allt kapitel 4, 5 och 6 i KRAVs regler.

KRAV har tidigare skickat nyhetsbrev om den nya EU-förordningen, och hur den påverkar KRAVs regler. Vi har samlat förändringarna för varje kapitel nedan tillsammans med svar på de vanligaste frågor vi får. Se även presentationer från våra webbinarier om de nya reglerna vi hade i november 2021.

Jordbruksverkets information om de regler i nya EU-förordningen som gäller lantbrukare finns på deras webbplats.

Presentationer FRÅN webbinarier

Presentationer från KRAVs webbinarier om nya regler:

Regeländringar kapitel 4 växtodling

Kapitel 4 - Förändringar anmälan och omställning (4.1)

Svar
 • 4.1.2 Omställningstid för ettåriga grödor Ekologiskt utsäde följer samma omställningstid som för ettåriga grödor.
 • 4.1.3 Omställningstid för vallar och beten Möjlighet till förkortad omställningstid när otillåtna medel inte använts på marken finns inte längre.
 • 4.1.9 Utsäde och annat växtförökningsmaterial från en odling under omställning Utsäde som produceras på omställningsmark får inte längre saluföras som ekologiskt.
 • 4.1.10-11-12 Regler om retroaktivt omställd mark och möjligheter för retroaktiv godkännande av omställningstid. Nuvarande regel delas upp i tre regler. Ansökan för retroaktiv godkännande av omställningstid för obehandlade skiften utan miljöersättning sker via certifieringsorganet (regel 4.1.12).
 • 4.1.13 Retroaktivt godkännande för en del av omställningstiden Det är Jordbruksverket som beslutar om retroaktivt godkännande av en del av omställningstiden.
 • 4.1.14 Förkortad omställningstid (Ny regel) Du kan ansöka hos Jordbruksverket om att få en kortare omställningstid om de behandlats med produkter eller ämnen som inte är tillåtna i ekologisk produktion om du: bekämpar ogräs eller invasiv art som är föreskriven av svensk myndighet; du har ett vetenskapligt försök.

Kapitel 4 - Förändringar dokumentation och åtskillnad från konventionell produktion (4.2 och 4.3)

Svar
 • 4.2.1 Odlingsjournal Krav på mer detaljerad dokumentation om vilka gödsel- och jordförbättringsmedel, och växtskyddsmedel som behöver dokumenteras i odlingsjournalen. Skörd ska dokumenteras per skifte (men kan redovisas per gröda eller som ett genomsnitt). Eventuellt beviljat undantag för användning av konventionellt utsäde ska dokumenteras.
 • 4.3.1 Åtskillnad mellan KRAV-certifierade och konventionella produktionsenheter Produktion under omställning ska ske på produktionsenheter som är tydligt åtskilda från dem med konventionell och KRAV-certifierad produktion.
 • 4.3.5 Undantag och parallellodlingskontroll Du behöver inte söka tillstånd från Jordbruksverket när parallellodling sker i forsknings- eller utbildningssyfte, för produktion av utsäde eller vegetativt förökningsmaterial samt vid produktion på KRAV-certifierad mark och omställningsmark där produkterna hålls åtskilda. Krav för anmälan till certifieringsorganet gäller endast parallellodling av fleråriga perenner.

Kapitel 4 - Ny regel om växtmångfald för fleråriga grödor (4.6)

Svar
 • 4.6.2 – 4.6.3 Baljväxter, gröngödsling och växtmångfald i fleråriga grödor samt i växthus (Ny regel) Kravet för odling av baljväxter, gröngödsling och växtmångfald gäller också vid odling av fleråriga grödor samt växthusodling. Det är certifieringsföretagen som bedömer om du uppfyller kraven eller inte. Jordbruksverket har information om mångfald i växthus på sin sida om nya ekoregler 2022. Mer information om hur du kan uppfylla regeln kommer i den nya versionen av ”Nationella riktlinjer för ekologisk produktion” på https://nationellariktlinjer.ekofakta.se som ännu inte publicerats.

Kapitel 4 - Förändringar gödsel och växtskydd (4.8 och 4.9)

Svar
 • 4.8 Gödselmedel och jordförbättringsmedel Ändringar i tabellen över tillåtna organiska gödsel- och jordförbättringsmedel (regel 4.8.4) Ny regel som förtydligar att det är tillåtet att tillsätta mikroorganismer i jorden (4.8.11 Mikroorganismer).
 • 4.9 Växtskydd Förtydligande att godkända allmänkemikalier är undantagna från kravet om godkännande av Kemikalieinspektionen samt att inga växtskyddsmedel får användas mot ogräs. Listan över tillåtna växtskyddsmedel har uppdaterats efter förordning (EU) 2021/1165 och har delats upp i flera tabeller för att göra det mer överskådligt. Förtydligande för mikroorganismer vilka bilagor som avses i förordning (EU) 540/2011. Följande preparat är tillagda till listan över otillåtna växtskyddsmedel (regel 4.9.4): Deltametrin, Lambda-cyhalotrin, Bordeauxvätska (kopparoxid, släckt kalk)

Kapitel 4 - Förändringar Utsäde och vegetativt förökningsmaterial (4.10)

Svar
 • 4.10.1 Ekologiskt utsäde och annat växtförökningsmaterial Utsädesreglerna har skärpts så att det kan krävas en dispens för att använda konventionellt obehandlat utsäde och andra växtförökningsmaterial. Den svenska databasen se.organicXseeds.com listar tillgängligt ekologiskt växtförökningsmaterial och visar även vad som gäller för grödor och sorter när det gäller undantag. Databasen är uppdaterad med utbud för 2022. Eventuella dispensansökningar ska skickas via databasen se.organicXseeds.com och de hanteras av ditt certifieringsorgan. När utsäde tar slut utfärdas inte längre en generell dispens utan du behöver då söka ett individuellt undantag. För potatis kommer dispensansökningarna beviljas så längre ekologiskt utsäde har beställts så att det räcker för 10% av potatisarealen på gården. Du kan beställa konventionellt utsäde redan nu men behöver redovisa en skriftlig bekräftelse för beställning av ekologisk utsädespotatis för att få din dispensansökan godkänd. Inköpt omställningsutsäde kan användas endast om ekologiskt utsäde har tagit slut.
 • 4.10.2 Heterogent växtförökningsmaterial (Ny regel) Ekologisk heterogent växtförökningsmaterial kan användas. Produktionen av ekologiskt heterogent växtförökningsmaterial ska anmälas till Jordbruksverket, se mer information på www.jordbruksverket.se
 • 4.10.4 Omställningstid vid produktion av ekologiskt växtförökningsmaterial I nya regeln får utsäde som produceras på omställningsmark inte saluföras som ekologiskt längre.
 • 4.10.6 Produktion av utsäde på omställningsmark Utsäde som odlas på mark under omställning kan säljas som omställningsutsäde om det är mer än 12 månader mellan början på omställningstiden till skörd.
 • 4.10.7 Nedklassat utsäde I nya regeln får nedklassat utsäde som produceras på KRAV-certifierad mark saluföras som KRAV-certifierad gröda endast om utsäde som användes följer regel 4.10.1 om vilket utsäde som får användas för produktion av KRAV-certifierad gröda. Om du har besiktigad utsädesodling får du använda nedklassat utsäde som ekologiskt foder eller livsmedel om fältet klassats ned av andra skäl än förekomst av flyghavre.
 • 4.10.8 Begränsningar och villkor för användning av konventionellt vegetativt växtförökningsmaterial för fleråriga växter Vid odling av snittblommor från lök ska allt vegetativt förökningsmaterial vara ekologiskt. I nya regeln ska allt annat vegetativt förökningsmaterial för produktion av snittblommor vara ekologiskt senast 2025.

Kapitel 4 - Förändringar växthus (4.11)

Svar
 • 4.6.2 – 4.6.3 Baljväxter, gröngödsling och växtmångfald i fleråriga grödor samt i växthus (Ny regel) Kravet för odling av baljväxter, gröngödsling och växtmångfald gäller också vid odling av fleråriga grödor samt växthusodling. KRAV bedömer att alla certifierade lantbrukare som har en växthusodling ska försöka göra något som uppfyller alla tre kriterierna, på hela eller en representativ del av odlingen för att öka markbördigheten och den biologisk aktiviteten i jorden. Mer information om tillämpning kommer du att hitta i version 7 av ”Nationella riktlinjer för ekologisk produktion” på https://nationellariktlinjer.ekofakta.se. Version 7 har ännu inte publicerats.
 • 4.11.2 Undantag för odling i avgränsade substrat Odling i avgränsat substrat är inte längre tillåten. Undantag gäller för de produktionsytor som var certifierade för odling i avgränsade bäddar före juni 2017. Detta undantag gäller till och med 2031. Örter och prydnadsväxter som säljs i kruka samt för grodd- och utplanteringsplantor för vidare omplantering är tillåtet genom ett annat undantag som inte är tidsbegränsat.

Regeländringar kapitel 5 djurhållning

Kapitel 5 - Ändringar gemensamma regler för alla djurslag (5.1)

Svar
 • 5.1.3.2 Undantag då parallellproduktion är tillåten Du kan få ha parallellproduktion om det sker i forsknings- eller utbildningssyfte. I de nya reglerna behöver du inte längre söka tillstånd från Jordbruksverket för att bedriva sådan produktion.
 • 5.1.4.2 Dokumentation Punkten ”Godkännande om undantag från produktionsregler från Jordbruksverket” har lagts till i listan över dokumentation som du ska kunna visa upp för din djurhållning.
 • 5.1.5.3 Inköp av konventionella djur för avel och rekrytering Du behöver ett godkännande från Jordbruksverket för att få köpa in konventionella avels- och rekryteringsdjur i de fall det inte finns KRAV-certifierade eller EU-ekologiska djur att tillgå.
 • 5.1.5.4 Inköp av djur från utrotningshotade lantbruksraser Du får i avelssyfte köpa in konventionella djur från utrotningshotade raser oavsett om det finns KRAV-certifierade djur att tillgå eller ej. Det krävs inget godkännande från Jordbruksverket för att köpa in de konventionella djuren och det finns ingen begränsning i antalet djur du får köpa.
 • 5.1.9.14 Inköpt omställningsfoder – upp till 25 procent Du får köpa in omställningsfoder som skördats 12 månader eller mer efter att omställningstiden påbörjats men det får som mest utgöra 25 procent av det årliga foderintaget. Tidigare fick det som mest utgöra 30 procent.
 • 5.1.9.15 Kombinationer av omställningsfoder – upp till 25 procent Du får inte använda mer än sammanlagt 25 procent inköpt omställningsfoder och foder från din egen gård som du skördat under de första 12 månaderna. Tidigare fick du som mest använda 30 procent.
 • 5.1.11.13 Karensfria preparat och behandlingar Du får inte längre ge kalciumbehandling vid kalvningsförlamning eller blodsockerhöjande medel som propylenglykol karensfritt, då de ingående substanserna inte är godkända för ekologisk produktion. Frågan är komplicerad och Jordbruksverket jobbar för en pragmatisk lösning.

Kapitel 5 - Förändringar nötkreatur (5.2)

Svar
 • 5.2.1.2 Omställningstid för inköpta konventionella nötkreatur Du behöver numera godkännande från Jordbruksverket för inköp av konventionella djur, med undantag för utrotningshotade raser, se regel 5.1.5.3–5.1.5.4.
 • 5.2.2.2 Inköp av konventionella nötkreatur Du behöver numera godkännande från Jordbruksverket för inköp av konventionella djur, med undantag för utrotningshotade raser, se regel 5.1.5.3–5.1.5.4.
 • 5.2.4.9 Undantag för uppbundna nötkreatur Förut gällde undantaget om du hade 45 uppbundna nötkreatur eller färre (räknat som antal användbara båsplatser), oavsett besättningsstorlek. För att utnyttja undantaget nu så får besättningen ha maximalt 50 vuxna nötkreatur. Det är med andra ord totalantalet djur i besättningen som bestämmer. Har du maximalt 50 vuxna djur i besättningen så får alla 50 vara uppbundna. Undantaget gäller under stallsäsongen.
 • 5.2.6.6 Utfodring med annan konventionell mjölk och mjölkersättning Tidigare har du kunnat ge kalven mjölkersättning eller konventionell mjölk under en veckas tid, utan att en ny omställningsperiod behövts. Enligt de nya reglerna får du inte utfodra kalvar med konventionell mjölk eller mjölkersättning som innehåller kemiskt syntetiserade komponenter eller komponenter av vegetabiliskt ursprung. Om du föder upp djur med konventionell mjölk eller otillåten mjölkersättning gäller följande: • Kalvar som föds upp för slakt får efter en omställningstid gå in i certifieringen igen och kan slaktas som KRAV-certifierade. • Kalvar som behålls i besättningen för rekrytering får bli KRAV-certifierade efter en omställningstid på 12 månader.
 • 5.2.8.2 Avhorning av kalvar Du får fortsatt avhorna kalvar yngre än 8 veckor genom bränning men med de nya reglerna krävs det ett godkännande från Jordbruksverket. Ett godkännande kan beviljas för högst fem år i taget

Kapitel 5 - Förändring ungtjurar anmälda till slakt (5.2.3.9)

Svar
 • Tidigare har  ungtjurar som ska slaktas före 15 Juni i Götaland och 1 Juli i Svealand och Norrland kunnat hållas inne och inte behövts  släppas på bete innan slakt trots att både förordning 889/2008 och  den nu gällande förordningen 2018/848 säger att ungtjurar över ett år antingen ska ha tillgång till utomhusrastgård hela vintern, eller släppas på bete när vinterperioden är slut. Lösningen fungerade tack vare en regel i den gamla förordningen som tillät maximalt tre månaders innevistelse på stall för avslutande gödning av vuxna nötkreatur. Den regeln finns inte med i den nya förordningen.
 • Regeln kommer att ses över till 2023, men innevistelse efter vinterperioden är inte möjligt utan rastgård eller bete. KRAV har anpassat regeln så att det går att hålla ungtjurar som är anmälda till slakt på rastgård fram till slaktdatum. Djuren ska ha tillgång till rastgården från det att övriga djur släpps på bete.
 • Ny lydelse av regeln är: Du får hålla ungtjurar inne med tillgång till rastgård om de är anmälda till slakt och ska slaktas före (K): - 15 juni i Götaland - 1 juli i Svealand och Norrland

Kapitel 5 - Ändringar får och getter (5.3)

Svar
 • 5.3.2.2 Inköp av konventionella får och getter Du behöver numera godkännande från Jordbruksverket för inköp av konventionella djur, med undantag för utrotningshotade raser, se regel 5.1.5.3–5.1.5.4.
 • 5.3.6.5 Utfodring med annan konventionell mjölk och mjölkersättning Tidigare har du kunnat ge lamm och killingar mjölkersättning eller konventionell mjölk under en veckas tid, utan att en ny omställningsperiod behövts. Enligt de nya reglerna får du inte utfodra lamm och killingar med konventionell mjölk eller mjölkersättning som innehåller kemiskt syntetiserade komponenter eller komponenter av vegetabiliskt ursprung. Om du föder upp djur med konventionell mjölk eller otillåten mjölkersättning gäller följande: • Djur som föds upp för slakt får efter en omställningstid gå in i certifieringen igen och kan slaktas som KRAV-certifierade. • Djur som behålls i besättningen för rekrytering får bli KRAV-certifierade efter en omställningstid på 6 månader.
 • 5.3.7.1 Avhorning Du får fortsatt avhorna killingar yngre än 8 veckor genom bränning men med de nya reglerna krävs det ett godkännande från Jordbruksverket. Ett godkännande kan beviljas för högst fem år i taget

Kapitel 5 - Ändringar grisar (5.4)

Svar
 • 5.4.2.2 Inköp av konventionella djur Du behöver numera godkännande från Jordbruksverket för inköp av konventionella djur, med undantag för utrotningshotade raser, se regel 5.1.5.3–5.1.5.4.
 • 5.4.5.1 Mått i stallar för grisar Vikterna för växande grisar har justerats i tabell 3 ”utrymme inomhus och i rastgård för grisar”. I de nya reglerna är den lägsta vikten 30 kg i stället för 35 kg.
 • 5.4.6.2 Självförsörjning för gårdar i Norrland samt i skogs- och mellanbygd Vid undantag om självförsörjningskrav för foder får den lägsta nivån sänkas till 30 procent. Tidigare gällde 20 procent.
 • 5.4.6.3 Självförsörjning för gårdar med specialodlingar Gårdar med grisuppfödning som även har specialodlingar, till exempel grönsaksodling, får fortsatt undantas från självförsörjningskravet på 50 procent. Tidigare fick självförsörjningskravet sänkas till 20 procent som lägst, i nya reglerna får det som lägst sänkas till 30 procent.
 • 5.4.6.4 Maximalt 5 procent konventionellt foder per år Du får ge 5 procent konventionellt proteinfoder av jordbruksursprung till grisar som väger upp till 35 kg fram till den 31 december 2026. Undantaget är således förlängt, det nya är att det enbart gäller grisar t.o.m. 35 kg.Du får fortfarande ge konventionella produkter från fiske och andra vattenlevande djur, till exempel fiskmjöl, till grisar. Du får ge upp till 10 procent sådant konventionellt foder, beräknat på det årliga foderintaget. Proteinhydrolysat från fisk får dock endast ges till grisar som väger upp till 35 kg.
 • 5.4.6.5 Maximalt 15 procent konventionellt foder per dag Begränsningen per dag av allt konventionellt foder har tagits bort. Det är bara konventionellt proteinfoder av jordbruksursprung till grisar som väger upp till 35 kg som fortsatt är begränsat till 15 procent av det dagliga foderintaget. Det här är en KRAV-regel som ändrats.
 • 5.4.7.3 Utfodring med konventionell mjölk eller mjölkersättning Tidigare har du kunnat ge smågrisar mjölkersättning eller konventionell mjölk under en veckas tid, utan att en ny omställningsperiod behövts. Enligt de nya reglerna får du inte utfodra smågrisar med konventionell mjölk eller mjölkersättning som innehåller kemiskt syntetiserade komponenter eller komponenter av vegetabiliskt ursprung. Om du föder upp djur med konventionell mjölk eller otillåten mjölkersättning gäller följande: • Djur som föds upp för slakt får efter en omställningstid gå in i certifieringen igen och kan slaktas som KRAV-certifierade • Djur som behålls i besättningen för rekrytering får bli KRAV-certifierade efter en omställningstid på 6 månader

Kapitel 5 - Ändringar i regler för värphöns (5.5.1)

Svar
 • Detta kapitel gäller värphöns för produktion av konsumtionsägg samt föräldradjur för produktion av kläckägg till framtida värphöns och slaktkyckling (samtliga av arten Gallus gallus).
 • 5.5.1.1 Omställningstider vid inträde För att kunna ställa om konventionella kycklingar måste de ha införts i produktionen innan de är tre dagar gamla. Det innebär att för äggproducenter som köper in konventionella unghöns går det inte att ställa om en befintlig omgång. För att få köpa in konventionella kycklingar måste du dessutom ha ett godkännande från Jordbruksverket. Ett godkännande gäller i fem år från beslutsdatum för samtliga insättningar.
 • 5.5.1.2 Inköp av unghöns till din värphönsbesättning EU-ekologiska unghöns (yngre än 18 veckor) ska följa kraven i den nya EU-förordningen för ekologisk produktion (EU) 2018/848 och (EU) 2020/464. För produktion som varit certifierad från senast 1 december 2020, enligt kraven i Statens jordbruksverks föreskrifter om ekologisk produktion (SJVFS 2020:1), Kap 3. 5§, gäller övergångsbestämmelser. De kan fortsatt ha den unghönsproduktionen fram till 31 december 2029.
 • 5.5.1.3 Tid för utevistelse Du får inte ersätta utevistelsen med vistelse på veranda eller i utomhustillbyggnad*.
 • 5.5.1.5 Rastgårdar för värphöns Utöver tidigare kriterier ska rastgårdar och beten för fjäderfä nu även uppfylla följande krav:
  • De ska innehålla olika sorters växtlighet.
  • Växtligheten ska underhållas regelbundet för att motverka näringsöverskott.
  • De ska ge hönsen lätt tillgång till tillräckligt många vattentråg.
  • De ska gränsas av mellan de olika flockarna så att grupperna inte blandas. Tidigare kunde undantag för avgränsning mellan flockar ges vid sambete med andra djur. Det undantaget går inte längre att tillämpa från 1 januari 2022.
 • 5.5.1.6 Rastgårdsytans utsträckning Varje värphöna ska ha tillgång till minst 4 kvadratmeter rastgårdsyta. Tidigare gällde minst 4 kvadratmeter under djurets livstid vilket möjliggjorde att det vid rotationsbete kunde tillåtas en mindre tillgänglig yta utomhus, som minst 2,5 kvadratmeter, under vissa perioder. Nu ska alltid minst 4 kvadratmeter vara tillgängligt per höna.
 • 5.5.1.7 Tillfällig innevistelse för värphöns Om du måste hålla dina värphöns tillfälligt inomhus och har en veranda eller utomhustillbyggnad* som räknas in i den tillgängliga stallytan inomhus, ska djuren ha tillgång till denna.
 • 5.5.1.9 Mått på öppningar i stallar, verandor och utomhustillbyggnader Reglerna för den sammanlagda öppningslängden för utgångshålen i stallväggen respektive verandan eller utomhustillbyggnaden till tillgängliga minsta utrymmet inomhus har ändrats till följande:
  • För stallbyggnader utan veranda eller utomhustillbyggnad ska den sammanlagda längden på öppningarna i stallväggen till rastgården vara 4 meter per 100 kvm tillgänglig minsta yta inomhus.
  Om du har en sluss påbyggd på öppningen i stallväggen till rastgården får du ha en mindre sammanlagd öppning i väggen (6 m/3000 höns) om själva slussen uppfyller måttet på den totala sammanlagda längden på öppningen.
  • För stallbyggnader med veranda eller utomhustillbyggnad ska den sammanlagda längden på öppningarna i stallväggen vara 2 meter per 100 kvm tillgänglig minsta yta inomhus. Öppningen från verandan eller utomhustillbyggnaden till rastgården ska vara 4 meter per 100 kvm tillgänglig minsta yta inomhus.
  Om du har en sluss påbyggd på öppningen i stallväggen till verandan/utomhustillbyggnaden får du ha en mindre sammanlagd öppning i väggen (6 m/3000 höns) om själva slussen uppfyller måttet på den totala sammanlagda längden på öppningen.
  För befintliga byggnader med veranda eller utomhustillbyggnad, KRAV-certifierade före 1 januari 2022, kan du behålla måtten för öppningslängden i stallväggen till senast 31 december 2024.
  För att beräkningen av byggnadens yta ska vara likvärdig hos alla producenter, även om man väljer att ha större utrymme för sina djur, ska denna räknas på minimiytan som krävs för det antal djur som finns i flocken. Detta gäller både om det handlar om in- och utgångshål mellan byggnad och veranda och mellan veranda och bete/rastgård.
 • 5.5.1.10 Byggnader för värphöns I flervåningssystem får högst tre våningar finnas, inklusive bottenvåningen (golv). Om du har byggnader med fler våningar som var KRAV-certifierade före den 31 december 2021, får du ha kvar befintligt antal våningar fram till den 31 december 2029. Har du en fjärde våning utan tillgänglig yta, dvs. redesvåning, så räknas inte den in i de maximalt tre våningarna. Inredningssystem där våningarna är omlott kan ha fler än maximalt tre våningar då det endast är våningar rakt över varandra som räknas.
 • 5.5.1.11 Veranda eller utomhustillbyggnad i stallbyggnader för värphöns Om du bygger nytt stall eller nyansluter stall till certifieringen ska veranda eller utomhustillbyggnad* finnas. Regeln omfattar nu även utomhustillbyggnad. Nytt är även att ytan ska förses med ljus och får inte vara mörklagd när den ska utnyttjas.
 • 5.5.1.12 Utomhustillbyggnad som tillgänglig stallyta (ny regel) Om du har en utomhustillbyggnad* i anslutning till ditt stall får du räkna in dess yta i den tillgängliga stallytan om djuren alltid har tillgång till den, dygnet runt och året om och om ytan är isolerad på ett sådant sätt så att klimatet i utomhustillbyggnaden inte är detsamma som uteklimatet. Den helisolerade stallytan inomhus ska dock ytmässigt uppfylla svenska djurskyddsbestämmelser för värphöns. Utomhustillbyggnaden ska förses med ljus och får inte vara mörklagd när den ska utnyttjas.
 • 5.5.1.13 Veranda som tillgänglig stallyta Om du har ett befintligt stall med anslutande veranda som var KRAV-certifierat före 1 januari 2022 och har räknat verandan som tillgänglig stallyta kan du fortsätta att göra det under en övergångsperiod till senast 31 december 2024. Därefter kan endast utomhustillbyggnader* räknas in i den tillgängliga stallytan.
 • 5.5.1.14 Tillgång till sandbad, sittpinnar och värpreden Sandbad ska finnas inomhus, på verandan eller i utomhustillbyggnaden*, under förutsättning att hönsen har ständig tillgång till denna.
 • 5.5.1.19 Självförsörjning för gårdar i Norrland samt i skogs- och mellanbygd Värphönsbesättningar i Norrland, samt i skogs- och mellanbygd, får undantas från självförsörjningskravet på 50 procent. Detta får då sänkas till en lägre nivå, dock lägst 30 procent. Tidigare gällde 20 procent.
 • 5.5.1.20 Självförsörjning för gårdar med specialodlingar Gårdar med värphönsbesättningar som även har specialodlingar, till exempel grönsaksodling, får undantas från självförsörjningskravet på 50 procent. Detta får då sänkas till en lägre nivå, dock lägst 30 procent. Tidigare gällde 20 procent.
 • 5.5.1.21 Konventionellt foder till fjäderfä Du får ge unga fjäderfä upp till 5 procent konventionellt proteinfoder av jordbruksursprung fram till den 31 december 2026. Undantaget är således förlängt, det nya är att det endast får ges till unga fjäderfän. Du får fortsatt utfodra fjäderfän med konventionella produkter från fiske och andra vattenlevande djur, till exempel fiskmjöl. Du får ge upp till 10 procent sådant konventionellt foder, beräknat på det årliga foderintaget. Proteinhydrolysat från fisk får dock endast ges till unga fjäderfä.
 • 5.5.1.22 Maximalt 15 procent konventionellt foder per dag (KRAV-regel) Om du ger dina värphöns konventionellt proteinfoder av jordbruksursprung får det högst utgöra 15 procent av det dagliga foderintaget. Tidigare omfattade begränsningen all typ av konventionellt foder.
 • 5.5.1.23 Fri tillgång till grovfoder Grovfoder ska finnas inomhus, på verandan eller i utomhustillbyggnaden*, under förutsättning att dina värphöns har ständig tillgång till denna. Från maj till september får betet på rastgården ersätta kravet om grovfoder inomhus, förutsatt att djuren betar ute.
 • *Utomhustillbyggnad: En utomhustillbyggnad med tak till en byggnad som är avsedd för fjäderfä och som är isolerad på ett sådant sätt att den inte har utomhusklimat. Vad som räknas som isolering diskuteras och KRAV kommer tydliggöra detta så snart vi har möjlighet.

Kapitel 5 - Ändringar i regler för slaktkyckling (5.5.2)

Svar
 • 5.5.2.2 Inköp av konventionella slaktkycklingar Om du köper in konventionella slaktkycklingar måste du ansöka om godkännande för det hos Jordbruksverket. Ett godkännande gäller under ett år från beslutsdatum för samtliga insättningar.
 • 5.5.2.3 Slaktålder för icke långsamt växande raser Fram till och med den 1 januari 2032 ska slaktkycklingar räknas som långsamväxande om de har en genomsnittlig tillväxt på högst 45 gram per dag. Därefter ska den högsta tillåtna genomsnittliga tillväxttakten vara 40 gram per dygn.
 • 5.5.2.6 Rastgårdar för slaktkycklingar Utöver tidigare kriterier ska rastgårdar och beten för fjäderfä nu även uppfylla följande krav: • De ska innehålla olika sorters växtlighet. • Växtligheten ska underhållas regelbundet för att motverka näringsöverskott. • De ska ge slaktkycklingarna lätt tillgång till tillräckligt många vattentråg. • De ska gränsas av mellan de olika flockarna så att grupperna inte blandas. Tidigare kunde undantag för avgränsning mellan flockar ges vid sambete med andra djur. Det undantaget går inte längre att tillämpa.
 • 5.5.2.7 Rastgårdsytans utsträckning Varje slaktkyckling ska ha tillgång till minst 4 kvadratmeter rastgårdsyta. Tidigare gällde minst 4 kvadratmeter under djurens livstid vilket möjliggjorde att det vid rotationsbete kunde tillåtas en mindre tillgänglig yta utomhus, som minst 2,5 kvadratmeter. Det finns numera ingen öppning för att tillåta mindre utrymme än minimikraven om 4 kvadratmeter.
 • 5.5.2.8 Tillfällig innevistelse för slaktkyckling Om du måste hålla dina slaktkycklingar tillfälligt inomhus och har en veranda eller utomhustillbyggnad* som räknas in i den tillgängliga stallytan inomhus, ska djuren ha tillgång till denna.
 • 5.5.2.9 Mått i stall och rastgård för slaktkyckling Djurtätheten inomhus i fasta byggnader får inte överstiga 20kg per kvadratmeter. Högsta tillåtna antalet djur (10st) är borttaget.Djurtätheten inomhus i mobila byggnader får inte överstiga 20kg per kvadratmeter. Högsta tillåtna antalet djur (16st) är borttaget. I de nya reglerna regleras mått för sittpinnar och -platser. Varje kyckling ska ha tillgång till minst 5 cm sittpinne eller minst 25 cm2 upphöjd sittyta eller alla kombinationer av dessa mått. Övergångsbestämmelser för sittpinnar och -platser finns utskrivet i regel 5.5.2.12.
 • 5.5.2.11 Veranda eller utomhustillbyggnad i stallbyggnader för slaktkyckling Om du bygger nytt stall eller nyansluter stall till certifieringen ska veranda eller utomhustillbyggnad* finnas. Ytan ska förses med ljus och får inte vara mörklagd när den ska utnyttjas av kycklingarna.
 • 5.5.2.12 Tillgång till sandbad, sittpinnar och upphöjda sittplatser för slaktkyckling I de nya reglerna regleras mått för sittpinnar och -platser. Om du har stall med befintliga sittpinnar eller -platser som är KRAV-certifierat före den 31 december 2021, och som inte uppfyller de nya måtten, får du behålla ett lägre mått fram till 31 december 2024.
 • 5.5.2.17 Självförsörjning för gårdar i Norrland samt i skogs- och mellanbygd Slaktkycklingbesättningar i Norrland, samt i skogs- och mellanbygd, får undantas från självförsörjningskravet på 50 procent. Detta får då sänkas till en lägre nivå, dock lägst 30 procent. Tidigare gällde 20 procent.
 • 5.5.2.18 Självförsörjning för gårdar med specialodlingar Gårdar med slaktkycklingbesättningar som även har specialodlingar, till exempel grönsaksodling, får undantas från självförsörjningskravet på 50 procent. Detta får då sänkas till en lägre nivå, dock lägst 30 procent. Tidigare gällde 20 procent.
 • 5.5.2.19 Konventionellt foder till slaktkyckling Du får ge unga fjäderfä upp till 5 procent konventionellt proteinfoder av jordbruksursprung fram till den 31 december 2026. Undantaget är således förlängt, det nya är att det endast får ges till unga fjäderfän. Du får fortsatt utfodra fjäderfän med konventionella produkter från fiske och andra vattenlevande djur, till exempel fiskmjöl. Du får ge upp till 10 procent sådant konventionellt foder, beräknat på det årliga foderintaget. Proteinhydrolysat från fisk får dock endast ges till unga fjäderfä.
 • 5.5.2.21 Fri tillgång till grovfoder Grovfoder ska finnas inomhus, på verandan eller i utomhustillbyggnad*, under förutsättning att djuren har ständig tillgång till denna. Från maj till september får betet på rastgården ersätta kravet om grovfoder inomhus, förutsatt att djuren betar ute.
 • *Utomhustillbyggnad: En utomhustillbyggnad med tak till en byggnad som är avsedd för fjäderfä och som är isolerad på ett sådant sätt att den inte har utomhusklimat. Vad som räknas som isolering diskuteras och KRAV kommer tydliggöra detta så snart vi har möjlighet.

Kapitel 5 - Regler för övriga fjäderfän (5.5.3)

Svar
 • Observera att övriga fjäderfän är alla fjäderfä som kan certifieras enligt EU-förordningen för ekologisk produktion som inte tillhör arten Gallus gallus.
 • 5.5.3.1 Relevanta kapitel i KRAVs regler (ny regel) Du som är KRAV-certifierad för djurhållning av andra fjäderfän än värphöns och slaktkyckling ska följa de allmänna reglerna i kapitel 2, 3, 5.1 och 20.
 • 5.5.3.2 Produktionsspecifika regler för av andra fjäderfä än värphöns och kyckling (ny regel) Du som bedriver en KRAV-certifierad produktion av andra fjäderfän än värphöns och slaktkyckling (exempelvis kalkon, gäss, ankor) ska följa kraven i de för produktionen relevanta artiklarna i EU-förordningen för ekologisk produktion 2018/848 och 2020/464.

  I Nationella riktlinjer för ekologisk produktion hittar du svenska riktlinjer förtillämpning av EU-förordningen för ekologisk produktion.

Svar på de vanligaste frågorna från lantbrukare

Är det tillåtet att använda egen potatis till utsäde?

Svar
 • Det är tillåtet att använda matpotatis från egen skörd till utsäde. Det påverkar inte det krav som finns om du vill söka undantag för att få använda konventionellt obetat utsäde för matpotatis. Du måste köpa 10% ekologiskt utsäde till din totala areal matpotatis från ett utsädesföretag för att kunna få ett godkänt undantag. Kolla i se.organicxseeds.com för kontaktuppgifter och tillgängligt utsäde.
     

Kan man söka undantag för mer än ett djur åt gången på samma ansökan om undantag från att köpa ekologiska djur?

Svar

Vad gäller för uppbundna nötkreatur efter årsskiftet 2021/2022?

Svar

Vad gäller för nedklassat utsäde från utsädesodling?

Svar
 •  Som utsädesodlare får du använda nedklassat utsäde som ekologiskt foder eller livsmedel om fältet klassats ned av andra skäl än förekomst av flyghavre.

Får fröplantor som odlas med konventionellt utsäde märkas som ekologiska?

Svar
 • Ja. Kommissionen har beslutat att fröplantor som dras upp med konventionellt kemiskt obehandlat utsäde, där ekologiskt utsäde saknas, får fortsätta säljas som ekologiska.
 • Detta förutsätter att du som odlare har fått ett individuellt undantag för den sorten du odlar. Mer information om kraven på sorter hittar du på se.organicxseeds.com