Definitioner

I KRAVs regler används följande begrepp:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T U  V Ä

A

Anställning
Överenskommelse om utbyte mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det kan vara tillsvidareanställning, provanställning eller tidsbegränsad anställning.

Arom
En arom består av aromämne och bärare eller lösningsmedel.

Artiklar
I samband med redovisning av försäljningsvärden använder vi begreppet artiklar. KRAV-certifierade produkter ska registreras på artikelnivå, vilket innebär att samtliga artiklar ska redovisas till KRAV. Exempel: KRAV-märkt mellanmjölk som säljs under samma varumärke är en produkt, oavsett förpackningsstorlek. Varje förpackningsstorlek är en artikel.

Avblodning
Tömning av djurkroppen på blod.

Avgränsad bädd
En odlingsbädd som är skild från underlaget så att jorden inte har kontakt med alven eller berggrunden.

Avgränsat substrat
Odlingssubstrat som inte har kontakt med alven eller berggrunden, till exempel odling i kruka eller avgränsad bädd.

Avvikelser
Avsteg från KRAVs regler.

Avvikelserapport
Certifieringsorganets rapport till ansvarig producent om KRAVs regler inte följs.

↑UPP

B

Basprodukter
Med basprodukter avses livsmedel och produkter som utgör stommen i menyn på den aktuella restaurangen.

Bekämpningsmedel
Ett bekämpningsmedel kan antingen vara en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel. Bekämpningsmedel definieras i miljöbalken som en kemisk eller biologisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. För att få säljas och användas ska bekämpningsmedel vara godkända av Kemikalieinspektionen.

Berikningsmedel
Berikningsmedel är ämnen, exempelvis mineraler, inklusive spårämnen, vitaminer, aminosyror och mikronäringsämnen, som sätts till med syftet att produkten ska kunna marknadsföras som extra vitaminrik eller mineralrik eller för att ersätta vitaminer som gått förlorade vid tillverkningen.

Bestånd
Biologisk enhet som avgränsar individer inom en art som i huvudsak har gemensam geografisk och årlig livscykel. I kapitel 17 används begreppet i den här betydelsen: En avgränsningsbar grupp av fiskar av samma art som har ett gemensamt fortplantningsområde.

Betesperioden
Den tiden då djuren ska vara på bete, som en sammanhängande period under växtsäsongen. För idisslare är minimitiden för betesgång:

 • minst 2 månader i Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten
 • minst 3 månader i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Västra Götaland, Värmland, Örebro och Västmanland
 • minst 4 månader i Blekinge, Skåne och Halland.

För gris och fjäderfä gäller minst 4 månader.

Bifångst
Vid fiske oavsiktlig fångst av däggdjur och fåglar eller av fisk av arter eller storlekar som man inte planerat att fånga.

Biocid
Kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel som är framställt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Biologiska processer
Processer som sker med hjälp av levande organismer, till exempel rötning, kompostering, fermentering och jäsning.

Brukningsenhet/Gård
En lantbruksfastighet eller ett lantbruksföretag som består av en eller flera registerfastigheter, eller delar av sådana fastigheter, som har gemensam bokföring. Begreppet motsvarar EU-förordningens ”jordbruksföretag”. Vi använder gård och brukningsenhet som precis samma begrepp.

Bur
En till golvytan betydligt begränsad inhägnad för ett djur eller en mindre grupp fjäderfän eller andra smådjur.

Bärare av tillsatser och aromer
Ämnen som används i de minsta mängder som är absolut nödvändiga som bärare av tillsatser och aromämnen anses inte vara ingredienser. Till exempel kan majsstärkelse användas som bärare till en arom.

↑UPP

C

Catering
Näringsverksamhet där mat framställs för omedelbar konsumtion på annat ställe än där framställningen sker. Maten får inte genomgå någon ytterligare tillagning utöver värmning när den lämnat köket där framställningen sker.

Certifieringsorgan
Ett certifieringsorgan är en organisation som kan och får certifiera produktion eller produkter enligt något regelverk. Ofta erbjuder ett certifieringsorgan certifiering enligt flera olika regelverk. Certifieringsorganet ska vara ackrediterat för de certifieringar det erbjuder. För att få certifiera enligt KRAVs regler ska certifieringsorganet vara ackrediterat av Swedac inom de regelområden certifiering erbjuds.

Certifieringssystem
Ett certifieringssystem omfattar de regler som ska följas och hur dessa ska kontrolleras.

Certifikat
Intyg om KRAV-certifiering för speciell produkt, produktion eller aktivitet.

↑UPP

D

Desinfektion
Behandling av lokaler, materiel eller personer med fysikaliska eller kemiska medel i syfte att eliminera risken för överföring av smitta. Detta innebär inte att alla mikroorganismer avlägsnats eller avdödats (som sker vid sterilisering) utan att mängden potentiellt patogena mikroorganismer reduceras så långt att smittrisken elimineras. Även behandling av luft och vatten för att hindra spridning av smitta räknas till desinficering.

Djupströbädd/Ströbädd
En ströbädd gödslas ut med intervall från någon eller några veckor upp till ett år. Den hålls torr genom att nytt strömedel läggs ovanpå det gamla.
Djupströbädd är en ströbädd som gödslas ut en eller ett par gånger per år.

Djurhälsa
Djurens fysiska välbefinnande.

Djurskyddsansvarig
Ansvar, roll och kompetenskrav för denna person definieras i artikel 17 i Rådets Förordning (EG) nr 1099/2009. Observera dock att alla KRAV-certifierade slakterier ska ha en djurskyddsansvarig (även om färre än 1000 djurenheter slaktas) och att denna ska ha genomgått den av Jordbruksverket godkända kompetensbevisutbildningen.

Djurvälfärd
Djurhälsa och djurens övriga välbefinnande.

Drivning
Att förmå djuren att själva röra sig i önskad riktning.

↑UPP

E

Ekologisk
Ordet ekologisk får användas vid märkning och marknadsföring av produkter om (EG) nr 834/2007 och (EG) nr 889/2008 uppfylls. KRAV-märkta produkter är ekologiska, förutom de som certifieras enligt reglerna för Fiske i kapitel 17.

Etablerad djurgrupp
Med etablerad djurgrupp menas en grupp av djur som har haft erforderlig tid att etablera sociala relationer mellan varandra.

EU-ekologisk
En produkt eller produktion som inte är KRAV-certifierad, utan enbart certifierad i enlighet med ”Rådets förordning (EG) nr 834/2007”.

↑UPP

F

Farligt avfall
Med farligt avfall menas till exempel explosivt, brandfarligt, oxiderande, giftigt eller hälsoskadligt avfall. Exempel på farligt avfall är oljeavfall, impregnerat virke, el- och elektronikskrot, batterier, lösningsmedel, färg och lack.

Fermentering
Syrefri nedbrytning av organiskt material.

Foder från karensårsodling/Karensfoder
Foder som odlas på mark som är under karens och skördas tidigast 12 månader efter att karenstiden påbörjats. Vissa grödor får användas som foder till egna djur tidigare vilket framgår av reglerna.

Flaskhals
En flaskhals är en passage i fjäderfänas rastgård som är smalare än den erfordrade sammanlagda öppningsbredden på utgångshålen från veranda till rastgård. Det innebär för höns 6,7 meter per 1000 höns och för slaktkyckling 4 meter per 100 kvadratmeter golvyta (se tabell 4c, kolumn 2, regel 5.5.4.2).

Fodertillskott
En produkt som innehåller specifika näringsämnen för att komplettera övrigt foder vid behov, till exempel mineralfoder.

Friplockare
Personer som under några få dagar upp till flera månader plockar bär, växter eller svamp. Som enskild person säljer personen bär, växter eller svamp till ett uppköp. En friplockare arbetar inte på uppdrag av en arbetsgivare.

Fysikaliska processer
Processer som sker med fysikaliska metoder till exempel malning, frysning och torkning.

Fånggröda
En gröda som har sin huvudsakliga tillväxt mellan huvudgrödor och som odlas i syfte att minska växtnäringsförluster efter huvudgrödans skörd. Den består ofta av gräs.

Färdigförpackade maträtter
En maträtt som i oförändrat skick är avsedd att tillhandahållas slutkonsumenter och storhushåll och som består av en maträtt och den förpackning i vilken den placerades innan det erbjöds till försäljning. Maträtten ska inte kunna ändras utan att förpackningen öppnas eller ändras.
Maträtter som förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran, till exempel catering, eller är färdigförpackade för direkt försäljning, till exempel take away, ska inte anses vara färdigförpackade maträtter.

Färgämnen
Ämnen som har eller kan ge färg. De kan förekomma i naturen eller vara syntetiskt framställda.

Färskvaror
Livsmedel som inte behandlats i konserverande syfte genom exempelvis sterilisering, saltning, torkning, rökning eller djupfrysning och som därför kan ha begränsad hållbarhet. Färskvaran kan vara beredd eller oberedd. Vissa färskvaror är för sin hållbarhet beroende av att förvaras på särskilt sätt, exempelvis i kyla.

Föra in / Införsel
Inköp av produkter från ett annat land inom EU eller EES. Du får fritt föra in ekologiska produkter från dessa länder men inte automatiskt KRAV-märka dem.

Förnybar energi/Förnybara energikällor/Förnybar el
Förnybar energi/förnybara energikällor är vattenkraft, vågkraft, vindkraft, solfångare och solceller, biobränsle och spillvärme. El, värme och kyla som är miljömärkt enligt Bra Miljöval räknas som förnybar.

Förpackningsmaterial
Produkter, oavsett material, som används för att innehålla, skydda, hantera och/eller presentera en vara.

Försiktighetsprincipen
Om miljökonsekvenserna av ett ämne, en produkt eller en verksamhet är okända eller osäkra förkastas hellre än accepteras det/den för att minimera eventuella risker. Den grundläggande hänsynsregeln i miljöbalken innebär att alla som ska vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att åtgärden inte ska skada hälsan eller miljön.

Förädling
Förädling är ett samlande begrepp för all beredning av jordbruksprodukter och andra livsmedelsråvaror till livsmedel, foder och produktionshjälpmedel. I ett första led räknas inte packning och märkning av produkten som förädling men om produkten till exempel tvättas eller skalas anses den ha förädlats. Exempel på förädling är malning av spannmål, safttillverkning, charkuteritillverkning, mejeri-, bageri-, slakteri- och styckningsverksamhet, konservering, djupfrysning, torkning eller annan konserverande behandling.

↑UPP

G

Genetiskt modifierad organism, GMO
En organism i vilken det genetiska materialet har ändrats på ett sådant sätt som inte förekommer naturligt genom parning eller naturlig rekombination.

Inom ramen för denna definition anses genetisk modifiering uppkomma åtminstone vid tillämpningen av de metoder som anges nedan:

 • Hybrid-DNA-metoder med vektorsystem, vilka omfattas av rådets rekommendation 82/472/EEG.
 • Metoder som innebär direkt införande i en organism av ärftligt material som beretts utanför organismen genom bland annat mikroinjektion, makroinjektion och mikroinkapsling.
 • Cellfusion (inklusive protoplastfusion) eller hybridiseringsmetoder som innebär att levande celler med nya kombinationer av ärftligt genetiskt material bildas genom fusion av två eller flera celler på ett sätt som inte förekommer naturligt.

Följande metoder anses inte leda till genetisk modifiering, förutsatt att hybrid-DNA-molekyler eller genetiskt modifierade organismer inte används:

 • befruktning in vitro
 • konjugation, transduktion, transformation eller annan naturlig process
 • induktion av polyploidi.

Genomisk selektion
Ett djurs avelsvärde bestäms med hjälp av DNA-markörer efter ett blod- eller vävnadsprov på djuret.

Godkända livsmedel
Begreppet används i KRAVs regler för restaurang och storhushåll (kapitel 15 och märkningsreglerna i avsnitt 20.10). Godkända livsmedel är KRAV-certifierade produkter och råvaror, EU-ekologiska vegetabilier och MSC-märkta produkter utan tillsatser eller med tillsatser som finns i KRAVs bilaga 2.

Grovfoder
Med grovfoder avses bete, hö, ensilage, helsädesensilage, grönfoder, halm, löv, bark, kvistar, betmassa och rotfrukter (ej potatis).

Grundläggande mänskliga rättigheter
Rättigheter som regleras i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948.

Gröngödsling
En gröda som inte skördas till foder eller livsmedel, och som har till syfte att användas som gödsel, oftast på samma mark som den odlats på. Den innehåller oftast kvävefixerande baljväxter.

Gård/Brukningsenhet
En lantbruksfastighet eller ett lantbruksföretag som består av en eller flera registerfastigheter eller delar av sådana fastigheter som har gemensam bokföring. Begreppet motsvarar EU-förordningens ”jordbruksföretag”. Vi använder gård och brukningsenhet som precis samma begrepp.

↑UPP

H

Hantering
Allt du gör med produkten som inte förändrar den. Hit räknas att ta emot produkten, lagra, sortera och packa den. Hit räknas även att torka din egen spannmål på gården och att tvätta egna produkter på gården med rent vatten.

High Conservation Value (HCV)
High Conservation Value (områden med naturliga ekosystem och högt skyddsvärde) definieras av organisationen HCV-network enligt sex principer. Principerna inkluderar biologisk mångfald, ekosystem, livsmiljöer, refugier, ekosystemtjänster, platser, resurser, livsmiljöer och landskap som är av betydelse för lokalsamhällen eller urfolk. Du hittar den fullständiga definitionen på www.hcvnetwork.org.

Huvudgröda
Växtsäsongens huvudsakliga gröda och som skördas till foder eller livsmedel eller används som gröngödsling innevarande år.

Huvudråvara
Den viktmässigt dominerande råvaran i en sammansatt produkt.

Hållbart fiske
Fiske som följer ICES eller motsvarande råd, vilka är baserade på vetenskapliga beståndsbedömningar.

Hård drivning
Olaglig användning av elektrisk pådrivare, pådrivning i form av till exempel vridning av svansen som är förbjudet enligt svensk lag, hårda sparkar och slag eller hårda och/eller upprepade slag eller stötar med tillhygge samt oaktsam drivning med grindar eller liknande.

Hälsoplan
En plan anpassad till din besättning inriktad på strategiskt förebyggande djurhälsoarbete inklusive smittskydd som upprättas tillsammans med veterinär.

Hälsoprogram
Etablerat program med systematisk uppföljning av djurhälsa, anpassat till respektive djurslag.

Högsta tillåtna giva
Den maximala mängd av ett gödsel- eller jordförbättringsmedel (produktionshjälpmedel) som en lantbrukare får tillföra marken utan att det medför att för stora mängder tungmetaller eller växtnäring samtidigt tillförs. Den högsta tillåtna givan får som mest beräknas för fem år. Du ska ange hur lång tid du använt i din beräkning.

↑UPP

I

IAF/MLA-signatär
Ackrediteringsorgan som skrivit på ett flerpartsavtal med International Accreditation Forum (IAF) om att följa deras principer. MLA är ett multilateralt avtal, ett så kallat flerpartsavtal. IAF är en global sammanslutning av ackrediteringsorgan, där till exempel Swedac i Sverige eller UKAS i Storbritannien ingår.

ICES
International Council for the Exploration of the Sea.

IFOAM
International Federation of Organic Agriculture Movements är en världsomspännande samarbetsorganisation för ekologisk produktion, som utarbetar internationella regler för ekologisk produktion – IFOAM Norms for Organic Production and Processing. Dessa innehåller:

 • IFOAM Standards
 • IFOAM Standards requirements
 • IFOAM Accreditation requirements

KRAVs regler uppfyller IFOAM Standards requirements.

Import
Att ta in produkter från ett tredjeland, alltså ett land utanför EU och EES. För att få importera ekologiska produkter kan det krävas importtillstånd från Livs­medelsverket eller Jordbruksverket.

Införsel / Föra in
Inköp av produkter från ett annat land inom EU eller EES. Du får fritt föra in ekologiska produkter från dessa länder men inte automatiskt KRAV-märka dem.

Ingrediens
Ingredienser indelas i råvaruingredienser, livsmedelstillsatser och aromer.
Råvaruingredienser kallas i denna regeltext också för råvaror. Det är sådana ingredienser som är grunden i ditt recept, till exempel mjölk, laktos, gurkmeja, syrakultur.
Livsmedelstillsatser är berikningsmedel eller teknologiska tillsatser.

Initiator
Ämne som startar polymerisationen och/eller kontrollerar bildningen av den makromolekylära strukturen.
Initiatorer används i mycket små mängder och är inte avsedda att bli kvar i den slutliga polymeren.

↑UPP

K

Kalvar
Nötkreatur under 6 månaders ålder.

Karantän
Avskilt stall för att hålla införda djur skilda från den befintliga besättningen på grund av smittorisken.

Karensfoder/ Foder från karensårsodling
Foder som odlas på mark som är under karens och skördas tidigast 12 månader efter att karenstiden påbörjats. Vissa grödor får användas som foder till egna djur tidigare vilket framgår av reglerna.

Karenstid
Den fastställda tiden från vilken du ska följa KRAVs regler fram till dess att produkten är KRAV-certifierad. Produktionen ska vara anmäld till kontroll under hela karenstiden. Om produktionen blir underkänd börjar en ny karenstid, om inte beslutet om underkännande anger något annat. Vid läkemedelsbehandling avses tiden från sista behandlingstillfället till att produkten får säljas som KRAV-certifierad.

Karensårsodling
Odling på mark under karenstiden.

Kedja
En kedja är en grupp av verksamhetsplatser som har gemensamt ledningssystem, gemensam ekonomisk redovisning och ett gemensamt varumärke eller grafisk profil.

Kemikaliesekretariatets SIN-lista
Kemikaliesekretariatet (ChemSec, The International Chemical Secretariat), är en ideell organisation som grundades 2002 av fyra miljöorganisationer. ChemSec strävar efter att nå bred acceptans i samhället för de viktigaste principerna om försiktighet, substitution, att förorenaren betalar samt om rätten till information. Som del i det arbetet har man upprättat en lista över miljö- och hälsoskadliga kemikalier som är särskilt angelägna att avveckla, SIN-listan. Ett SIN-ämne uppfyller EUs kriterier för ”särskilt farliga ämnen”, SVHC. Du hittar den på www.sinlist.org

Konstgödsel
Industriellt syntetiskt tillverkad handelsgödsel.

Kontroll
En oberoende systematisk granskning för att avgöra om den KRAV-anslutne följer KRAVs regler. En kontroll kan göras med olika tekniker såsom inspektion, revision, provtagning, provning, kartläggning med mera. Certifieringsorganet ska alltid verifiera att den som certifieras förstår reglerna och har arbetssätt och rutiner för att följa reglerna, varför revision är den dominerande tekniken. En individuell riskbedömning ska utgöra grunden för val av kontrollteknik.

 • Årlig kontroll: Minst ett årligt kontrollbesök görs på alla KRAV-certifierade företag. På det årliga besöket görs en genomgång av alla, för produktionen, relevanta regler. Genomgång görs av både dokumentation och anläggningar (se regel 2.4.3).
 • Extra kontroll: Ett certifierat företag kan få en eller flera extra kontroll/-er utöver ordinarie kontrollbesök. En extra kontroll kan göras exempelvis för att reglerna kräver det, för att följa upp avvikelser eller av andra skäl. Extra kontroller kan vara anmälda eller oanmälda.
 • Oanmäld kontroll: Ett kontrollbesök hos den certifierade som aviseras tidigast 24 timmar innan det påbörjas, eller som inte aviseras allt.

Konventionell produktion
Produktion som inte är KRAV-ansluten eller EU-ekologisk.

Kraftfoder
Alla foder utom grovfoder och vitamin- och mineraltillskott. Potatis räknas som kraftfoder.

KRAV-ansluten
En producent eller motsvarande som har ett avtal med ett certifieringsorgan som är ackrediterat att certifiera enligt Regler för KRAV-certifierad produktion. När reglerna använder ”producent” betyder det ”KRAV-ansluten producent”.

KRAV-nummer
KRAV-numret lämnas av KRAV i samband med registrering av ny kund. Från och med 2017 ska alla KRAV-anslutna ha ett KRAV-nummer. Detta följer med vid eventuellt byte av certifieringsorgan.

Kärnverksamhet
Verksamhet som syftar till att tillverka en produkt eller råvara som ska KRAV-certifieras eller KRAV-märkas.

↑UPP

L

Landning
Överlämning av fångst från fiskefartyg till mottagare i land.

Ledningssystem
Ett ledningssystem är ett dokumenterat system som omfattar organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer och resurser för att utveckla, införa, uppfylla, revidera och underhålla verksamheten. Ledningssystem kan vara certifierade, men en certifiering krävs inte för att uppfylla denna definition. Exempel på standarder för certifierbara ledningssystem är ISO 9001 och ISO 14001.

Leverantör
Aktör som levererar eller tillhandahåller produkt, råvara eller tjänst åt en annan aktör.

Leverantörsgranskning
Leverantörsgranskning är en dokumenterad process för godkännande av leverantörer och en pågående övervakning som ska säkerställa att alla leverantörer av produkter hanterar risker för att KRAVs tilläggskrav inte uppfylls. Leverantörsgranskningar som erkänts av KRAV kan användas vid verifiering av KRAVs tilläggskrav i kapitel 16.

Lokalbedövning
Lindring av smärta som uppstår vid ett ingrepp (till exempel vid snitt/bränning). Ingen långvarig smärtlindring fås efter ingrepp. Den aktiva substansen i läkemedlet blockerar impulsledningen i nervfibrerna så att vävnaden förlorar känsel – blir bedövad (anestesi). För att förlänga bedövningsmedlets närvaro i vävnaden kan adrenalin vara tillsatt i läkemedlet.

Se även definitionerna för Sedering och Smärtlindring/smärtstillande medel.

Långliggande vall
En vall som inte plöjs under minst fem års tid.

Långsamväxande fjäderfäras eller linje
Långsamt växande fjäderfäras definieras som en ras där djuren i genomsnitt växer maximalt 45 gram per dag.

Lösningsmedel till tillsatser och aromer
Ämnen som används i de minsta mängder som är absolut nödvändiga som lösningsmedel för tillsatser och aromämnen anses inte vara ingredienser. De kallas lösningsmedel.

↑UPP

M

Manual för slakteriet
Manualen ska innehålla de standardrutiner och arbetsinstruktioner som slakteriet behöver för att säkerställa att KRAVs regler uppfylls för den del av slakteriets verksamhet som berörs av KRAVs regler. Manualen ska också innehålla redovisande dokument för olika moment i arbetet så att ett certifieringsorgan kan följa upp slaktverksamheten vid en kontroll. Manualen ska visa att KRAVs regler är inarbetade i organisationen och tillgängliga för personalen.

Mellangröda
En gröda som växer mellan två huvudgrödor.

Miljömärkt produkt
Produkt som är märkt med Svanen, Bra Miljöval eller motsvarande oberoende tredjeparts miljömärkning.

Mindre slakteri
Slakteri som slaktar färre än 1000 djurenheter per år.
Rådets Förordning (EG) nr 1099/2009 definierar detta som slakterier där färre än 1 000 däggdjursenheter eller 150 000 fåglar eller kaniner slaktas per år. Det är möjligt att lägga samman olika djurkategorier för att de ska kunna jämföras, enligt följande:

 • Vuxna nöt och hästdjur: 1 djurenhet.
 • Andra nötkreatur: 0,50 djurenheter.
 • Gris med en levande vikt över 100 kg: 0,20 djurenheter.
 • Övriga grisar: 0,15 djurenheter.
 • Får och getter: 0,10 djurenheter.
 • Lamm, killingar och spädgrisar med en levande vikt under 15 kg: 0,05djurenheter.

Mulljord
Är en jord som innehåller minst 30 viktprocent organiskt material i matjorden. Ett skifte anses bestå av mulljord om mulljorden täcker mer än hälften av skiftets yta.

Målart
Den fiskart man vill fånga.

↑UPP

N

Nationella Riktlinjer
De nationella riktlinjerna är branschens tolkning av EUs lagstiftning för ekologisk produktion. Dessa hittar du på LRFs webbplats: www.lrf.se.

Naturfrämmande
Ämne som inte är naturligt förekommande och som inte har identifierats i naturen.

Naturliga aromämnen
Ett aromämne som framställs genom lämpliga fysikaliska, enzymatiska eller mikrobiologiska processer från material av vegetabiliskt, animaliskt eller mik- robiologiskt ursprung. Naturliga aromämnen motsvarar ämnen som är naturligt förekommande och som har identifierats i naturen.

Nyckeltal
Jämförelsetal som du tar fram för att analysera verksamheten och följa upp verksamhetens förbättringsarbete.

↑UPP

O

Omställning
Övergång från konventionell till KRAV-certifierad produktion. I reglerna används ofta ordet karens som jämförbart med omställning.

↑UPP

P

P-AL klass
En indelning av jordar efter koncentrationen av lättlöslig fosfor.

Parallellproduktion/parallellodling
Inom lantbruk finns benämningen parallellproduktion både inom växtodlingen och inom djurhållningen.

Parallellproduktion inom djurhållning innebär att samma djurslag sköts konventionellt och enligt KRAVs regler inom samma brukningsenhet/företag. Parallelldjurhållning är endast tillåtet under mycket begränsade villkor.

Parallellproduktion inom växtodling innebär att samma gröda odlas konventionellt och enligt KRAVs regler inom samma brukningsenhet/företag. Parallellodling är endast tillåtet under mycket begränsade villkor.

Polymerisationshjälpmedel
Ämne som används för att åstadkomma ett lämpligt medium för tillverkning av polymerer eller plast; det kan förekomma oavsiktligt i slutmaterialet men har inte någon fysikalisk eller kemisk effekt på det.

Primärförpackning
En förpackning som omsluter och är i kontakt med en produkt när den säljs till slutanvändaren. En konsumentförpackning är ett exempel på en primärförpackning, men det kan också vara en förpackning för produkter som säljs till industri eller lantbruk för att gå in i produktionen, eller till restauranger och storkök.

Processhjälpmedel
Ämnen som används vid tillverkning men som inte räknas som ingredienser och som inte har någon teknologisk effekt i det färdiga livsmedlet räknas som processhjälpmedel. Det kan till exempel vara vegetabilisk olja som används som släppmedel.

Producent
Den som är certifierad enligt KRAVs regler och som odlar, producerar, hanterar, förädlar, distribuerar, för in eller importerar en vara. Begreppet betyder i texten samma sak som ”KRAV-ansluten”.

Produkt
Allt från levande eller obearbetade jordbruksprodukter till bearbetade förpackade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål.

Produktion
Primärproduktion, förädling, hantering, lagring och packning av en produkt eller råvara som ska KRAV-certifieras eller KRAV-märkas. Verksamhet som bedrivs i KRAV-certifierade restauranger och butiker är också produktion.

Produktionsplats
Fysiskt avgränsad enhet som är KRAV-ansluten. Begreppet motsvarar EU-förordningens ”produktionsenhet”. I EU-förordningen används begreppet produktionsplats vid märkning för att ange var en produkt är producerad (EU/icke-EU jordbruk eller land), därför används begreppet så i regel 20.3.3.

Produktionsenhet
Tydligt avgränsad del av en brukningsenhet i de fall inte hela brukningsenheten bedrivs enligt KRAVs regler. En produktionsenhet kan bestå av ett eller flera skiften eller växthus.

Proteingröda
Som proteingrödor räknas: ärter (utom konservärter), åkerbönor (som här likställs med bondbönor och hästbönor), sötlupiner (som får ge högst 5 procent bittra frön), vicker och soja. Även grödor med inblandning av spannmål får räknas som proteingröda, så länge som andelen spannmål är mindre än
50 procent av utsädets vikt. Grödorna kan skördas gröna, som helsädesgröda eller som mogen skörd.

↑UPP

R

Ranchdrift
Utegående djur utan erfarenhet av stallning någon årstid.

Regelverk
Regelverk betyder här en lagtext eller en standard för (ekologisk) produktion. KRAVs regler är ett regelverk.

Rekonstituering
Rekonstituering innebär att produktens ursprungliga vattenhalt återställs.

Rengöring
Process för att avlägsna smuts på exempelvis golvytor och produktionsutrustning. Kan ske genom torra eller våta metoder – mekanisk eller hydromekanisk bearbetning. Hjälpmedel inkluderar olika verktyg som borstar, trasor eller högtryckstvätt. Ofta används rengöringsmedel för att lösa fett och smuts. Dessa är kemiskt sett oftast detergenter.

Revisionsledare
En erfaren revisor som fungerar som ledare i ett revisionslag.

Revisor
En person som kan och får genomföra en kontroll.

Råvara
Råvaruingredienser kallas i denna regeltext också för råvaror. Det är sådana ingredienser som är grunden i ditt recept, till exempel mjölk, laktos, gurkmeja, syrakultur.

↑UPP

S

Sedering
Behandling med läkemedel som ger mycket kortvarig smärtlindrande effekt (10-45 min. enligt FASS). Sänker djurets medvetandegrad genom att hämma frisättandet av noradrenalin från centrala nervsystemet. Samtidigt sker en allmän muskelavslappning och kortvarig smärtlindring (analgesi).
Se även definitionerna för Lokalbedövning och Smärtlindring/smärtstillande medel.

Skadedjursbekämpning
Användning av en fysikalisk, biologisk eller kemisk metod (med biocid) för att förebygga skada på exempelvis livsmedel eller egendom.

Smärtlindring/smärtstillande medel
Långvarig lindring av smärtan efter ett ingrepp. Många studier visar en minskad frekvens av smärtrelaterade beteenden, men däremot ingen eller ringa smärtlindring vid själva ingreppet. Läkemedel med NSAID (non steroid anti-­inflammatory drugs/ icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) hämmar enzymet cyklooxygenas (COX-1 och COX-2) och bildandet av prostaglandin (PG) i den skadade vävnaden. Utan smärtlindring sätter PG igång en inflammationsreaktion med bland annat smärta som följd.
Se även definitionerna för Lokalbedövning och Sedering.

Stallperioden
Den period under året när djuren normalt hålls inne varje dag, med eller utan tillgång till utevistelse. Perioder när djuren bara vistas inne i samband med mjölkning räknas inte till stallperioden.

Stress
Stress är både fysiska och psykiska påfrestningar på djuren. Djur kan stressas av reflekterande ytor, buller och höga ljud, luftströmmar, starkt ljus, lukter, tvära krökar eller blindgångar, smärta, hård hantering med slag och stötar samt stress och oro från andra djur. För att minska stressen kan ett slakteri utnyttja djurens naturliga beteende för att driva dem, till exempel genom att hålla samman gruppen, att djuren får gå från mörker till ljus eller följa ledardjuret.

Ströbädd/djupströbädd
En ströbädd gödslas ut med intervall från någon eller några veckor upp till ett år. Den hålls torr genom att nytt strömedel läggs ovanpå det gamla.
Djupströbädd är en ströbädd som gödslas ut en eller ett par gånger per år.

↑UPP

T

Tillsatser
Kallas ibland teknologiska tillsatser. Ämnen som har en teknisk funktion i livsmedlet och för vilka myndigheterna bestämt att de ska ha en särskild säkerhetsprövning. Dessa ämnen har ett E-nummer. Till exempel är askorbinsyra (C-vitamin) en teknologisk tillsats när den används som antioxidationsmedel med E-nummer E 300. Tillsatser ska alltid anges i ingrediensförteckningen på livsmedel. De flesta enzymer räknas inte som livsmedelstillsatser, men invertas (E 1103) och lysozym (E 1105) är tills vidare klassificerade som livsmedelstillsatser.

Tillverkade nanomaterial
Avsiktligt tillverkade nanomaterial undantaget de som bildas vid traditionella livsmedelsprocesser. Hit räknas inte nanomaterial som förekommer naturligt i miljön (t.ex. vulkanisk aska), som förekommer naturligt i livsmedel (t.ex. monosackarider, aminosyror och fettsyror) eller som bildas oavsiktligt (t.ex. mjöl eller homogeniserad mjölk).

Tillåtetbedömda fodermedel / Tillåtetbedömning
Icke KRAV-certifierade fodermedel som har bedömts av ett certifieringsorgan som tillåtna att använda i KRAV-certifierad produktion. Dessa är inte KRAV-märkta men publiceras på en lista på KRAVs webbplats.

Tillåtetbedömda produktionshjälpmedel
Icke KRAV-certifierade produktionshjälpmedel där ett ackrediterat certifieringsorgan tagit del av receptet och gjort en bedömning av att det är tillåtet att använda i KRAV-certifierad produktion. Dessa är inte KRAV-märkta men publiceras på en lista på KRAVs webbplats.

Torrsubstans (ts)
Det som är kvar när man torkat bort allt vatten i något, till exempel ett foder. Begreppet används bland annat för foder för att kunna jämföra olika produkter där vattenhalten kan variera mycket.

↑UPP

U

Uddevallasystem
En typ av stallinredningssystem med endjursboxar för nötkreatur, bestående av ett antal rader med individuella bås. Systemet är ihopbyggt med drivgångarna.

Uppstallning
Inhysa djur i stall för viss tid.

Utevistelseperiod
Tiden före och efter betesperioden, då mark- och väderförhållanden tillåter att djuren går ute. Utevistelseperioden ska vara minst 2 månader.

Utrotningshotad ras
Till hotade husdjursraser räknas i varje fall de raser djurhållare kan få miljöersättning för att hålla, dvs. fjällko, rödkulla, ringamålako, väneko eller bohuskulla, linderödssvin, svensk lantrasget, jämtget, göingeget, lappget, gutefår, svensk finull, ryafår, roslagsfår, dala pälsfår, värmlandsfår, helsingefår, gestrikefår, klövsjöfår, åsenfår och svärdsjöfår.

↑UPP

V

Vendingföretag
Företag som säljer produkter via automater. Försäljning, service och påfyllning av automater sköts i allmänhet av lokala vendingoperatörer.

Verandavistelse
Används för fjäderfä. Vistelse på hårdgjord yta med tak utanför ett isolerat stall. Den kan vara helt eller delvis inklädd med vindväv eller liknande.

Verksamhetsplats
En verksamhetsplats är en fysiskt avgränsad plats där det bedrivs butiks- eller restaurangverksamhet, och som ingår i en kedja (se definition av Kedja).

Växtföljd
En planerad ordningsföljd mellan grödor på ett enskilt skifte.

Växthus
Ska utgöra en fast byggnad där man odlar växter. Byggnaden står på samma plats i flera år, vilket innebär att tunnelodling på friland som flyttas runt inte ingår i definitionen. Odling i avskilda bäddar räknas alltid som växthus.

Växtnäringsbalans
Förhållandet mellan införd växtnäring i till exempel inköpt gödsel och den växtnäring som förs bort i de produkter som förs ut från gården.

Växtskyddsmedel
Används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. De har som uppgift att skydda växter eller växtdelar mot skadedjur, svampangrepp eller konkurrerande växter med mera.

↑UPP

Ä

Ätliga delar av grödan
Ätlig växtdel är definierat för olika grödor (A-I). Definitionen följer Nationella riktlinjer för ekologisk produktion.

 1. Vall, helsäd, grönfoder
  Ovanjordiska växtdelar.
 2. Spannmål till tröskning det vill säga kärna och halm samt halm
  från vallfröodling
  Efter att stråskjutningen påbörjats (DC 32).
 3. Baljväxter och raps till tröskning.
  Efter blomning
 4. Kryddor och sallat i kruka, till exempel dill, persilja, basilika.
  Ovanjordiska växtdelar
 5. Grönsaker, till exempel sallat, kålväxter med skott, blad eller blomma
  som ätbar del, mangold, spenat, dill, persilja, selleri, sparris, ärter,
  bönor, bladselleri, kryddväxter, lök. Blast på primörer av rotfruktsgrödor,
  exempelvis knippemorötter.
  Ovanjordiska växtdelar
 6. Grönsaker högväxande, till exempel tomat, gurka, paprika
  och aubergIne.
  Fruktämne/kart efter att kronblad fallit.
 7. Rotfrukter, till exempel morot, palsternacka, potatis, kålväxter med rot som ätbar del, rödbetor, rotselleri.
  Underjordiska växtdelar
 8. Bär, till exempel jordgubbar och svarta vinbär.
  Fruktämne/kart efter att kronblad fallit.
 9. Frukt
  Fruktämne/kart efter att kronblad fallit.

↑UPP