Bilaga 1 – Tillåtna konventionella fodermedel med mera (EU)

Bilagan tar upp vilka konventionella fodermedel som är tillåtna, tillåtna animaliska fodermedel, samt tillåtna foderråvaror och fodertillsatser.
Salt (natriumklorid) är tillåtet.

Tillåtna animaliska foderråvaror

  • Råvaror (mejeri- och äggprodukter) från KRAV-certifierad produktion.
  • Produkter från hållbart fiske är tillåtna till fjäderfä och gris under förutsättning att:
    • de produceras eller bearbetas utan kemiska lösningsmedel, och
    • användningen av proteinhydrolysat från fisk begränsas till endast unga djur.

Tillåtna vegetabiliska konventionella foderråvaror
Till fjäderfä och gris tillåts fram till utgången av 2018 icke-ekologiskt proteinfoder med maximalt 5 procent. Andelarna ska beräknas årligen på grundval av torrsubstansinnehållet i foder som framställts av jordbruksprodukter. (EU)

Om de villkor som fastställs i artikel 22.2 b i förordning (EG) nr 834/2007 är tillämpliga, får en begränsad andel icke-ekologiskt proteinfoder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung användas för svin och fjäderfä om uppfödarna inte kan få fram helt ekologiskt producerat proteinfoder.

EU-kommissionen förväntas besluta om att förlänga det här undantaget till och med den 31 december 2020. Från 1 januari 2021 gäller sedan den nya EU-förordningen för ekologisk produktion. Aktuell information finns på www.krav.se och www.sjv.se.

Dessutom får du använda konventionella kryddor, örter och melass om:

  • de inte finns tillgängliga som KRAV-certifierade
  • de produceras eller bearbetas utan kemiska lösningsmedel
  • lantbrukarens användning begränsas till 1 procent av foderandelen för en viss art, beräknat årligen på grundval av torrsubstansinnehållet i foder av jordbruksursprung.

Tillåtna foderråvaror av mineraliskt ursprung och andra foderråvaror
Alla råvaror enligt avsnitt 1 och 2 i bilaga V till förordning (EG) nr 889/2008.

Tillåtna fodertillsatser
Alla fodertillsatser enligt bilaga VI till förordning (EG) nr 889/2008.