8.2.5 Skyddsavstånd från föroreningskällor

Du får inte samla in vildväxande produktion (K):

  • närmare än 25 meter från vägar där trafiken i genomsnitt överstiger
    3 000 fordon per dygn räknat under ett helt år, eller
  • närmare än 25 meter från andra föroreningskällor, till exempel
    industrier, soptippar, järnvägar och konventionell jordbruksmark.