16.8.7 Griskött

För att du ska få KRAV-märka kött- och köttprodukter av gris ska följande till- läggskrav uppfyllas (K):

  • Suggor ska grisa avskilt i skydd, till exempel i grisningshydda. Grisning får ske inomhus om suggan där har tillräcklig frihet och yta för bo- byggnad och riklig tillgång till bobyggnadsmaterial.
  • Grisar ska ha tillgång till naturlig sysselsättning, såsom att böka, och ha ett aktivt födosöksbeteende genom till exempel vallbrott, skogs- marksberedning, trädesbearbetning och vintertid även bökning i djupströbädd.
  • Under den varma årstiden ska grisar ha tillgång till gyttjebad eller annan vattensvalka.
  • Under vegetationsperioden ska alla djurslag ha tillgång till bete under större delen av dygnet. Tillfällig innevistelse är tillåten vid sjukdom, födsel, betäckning, inseminering, allvarliga insektsangrepp, extrem väderlek och maximalt två veckor före slakt.
  • Galtar för avel ska ha utevistelse under vegetationsperioden, men behöver inte erbjudas bete.
  • För grisar ska minst 50 procent av fodret produceras på djurhållarens egen gård, eller i samarbete med ett eller flera andra ekologiska lant- bruk. Foder får också produceras och säljas till ett foderföretag och köpas därifrån.
  • Om gården samarbetar med andra ekologiska lantbruk för att uppfylla regeln, så ska de som odlar foder ta emot motsvarande andel gödsel från djurhållningen.
  • Det är tillåtet att kastrera grisar som är yngre än sju dagar men endast om de både bedövas och ges smärtstillande medel vid ingreppet.
  • Ingen annan stympning än kastrering är tillåten.