16.8.6 Får- och getkött

För att du ska få KRAV-märka kött och köttprodukter av lamm, får eller get ska följande tilläggskrav uppfyllas (K):

 • Tackor och getter ska kunna föda avskilt från andra djur.
  • Om födsel sker utomhus ska det finnas gott om plats och tackorna
   och getterna ska själva kunna söka sig undan flocken.
  • Om djuren går på djupströbädd inomhus får lamning och killning endast ske i flocken om djuren bevakas, så att moderdjur och
   avkomma vid behov kan avskiljas från den övriga flocken senast i direkt samband med födseln.
  • Om djuren hålls inomhus på annat sätt ska de föda i en ensambox.
 • Lamm och killingar ska dia minst 3 dygn.
 • Under vegetationsperioden ska får och getter ha tillgång till bete under större delen av dygnet. Tillfällig innevistelse är tillåten vid sjukdom, födsel, betäckning, inseminering, allvarliga insektsangrepp, extrem väderlek och maximalt två veckor före slakt.
 • Baggar och bockar för avel ska ha utevistelse under vegetationsperioden, men behöver inte erbjudas bete.
 • Ingen annan stympning än kastrering och avhorning är tillåten. Kupering av svansar eller mulesing (avlägsnande av hudveck på får) är inte tillåtet.
 • Minst 75 procent av fodret ska produceras på djurhållarens egen gård, eller i samarbete med ett eller flera andra ekologiska lantbruk. Foder får också produceras och säljas till ett foderföretag och köpas därifrån.
 • Om gården samarbetar med andra ekologiska lantbruk, för att uppfylla regeln, så ska de som odlar foder ta emot motsvarande andel gödsel från djurhållningen.