16.8.5 Nötkött

För att du ska få KRAV-märka nötkött och produkter av nötkött ska följande tilläggskrav uppfyllas (K):

 • Kor ska kunna kalva avskilt från andra kor.
  • Om kalvning sker utomhus ska det finnas gott om plats och korna ska själva kunna söka sig undan flocken.
  • Om korna går på djupströbädd inomhus får kalvning endast ske i flocken om djuren bevakas, så att ko och kalv vid behov kan
   avskiljas från den övriga flocken senast i direkt samband med födseln.
  • Om korna hålls inomhus på annat sätt ska de kalva i en kalvningsbox.
 • Under vegetationsperioden ska nötkreatur ha tillgång till bete under större delen av dygnet. Tillfällig innevistelse är tillåten vid sjukdom, födsel, betäckning, inseminering, allvarliga insektsangrepp, extrem väderlek och maximalt två veckor före slakt.
 • Nötkreatur i åldern 4-6 månader samt tjurar för avel ska ha utevistelse under vegetationsperioden, men behöver inte erbjudas bete. Kalvar yngre än 4 månader behöver inte erbjudas utevistelse.
 • Kalvar ska dia minst ett dygn, alltså minst 24 timmar.
 • Vid kastrering och avhorning ska smärtlindring och bedövning användas. Ingreppen ska göras före 8 veckors ålder.
 • Ingen annan stympning än kastrering och avhorning är tillåten.
 • Minst 75 procent av fodret ska produceras på djurhållarens egen gård, eller i samarbete med ett eller flera andra ekologiska lantbruk. Foder får också produceras och säljas till ett foderföretag och köpas därifrån
 • Om gården samarbetar med andra ekologiska lantbruk för att uppfylla regeln, så ska de som odlar foder ta emot motsvarande andel gödsel från djurhållningen.