16.7.5 Produkter från vildväxande produktion

För vildväxande produktion gäller följande tilläggskrav (K):

  • Insamlandet får inte ha en påtaglig negativ inverkan på människors levnadssätt eller möjlighet att finna försörjning. Hänsyn ska tas till lokala traditioner och till de människor som bor i området.
  • De arter som ska insamlas får inte vara föremål för internationella bevarandeprogram eller andra former av restriktioner som visar att skörd är olämplig. För arter som finns upptagna på CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) krävs att den anslutne följer CITES föreskrifter.
  • Arter som i det aktuella landet är rödlistade och angivna som hotade arter får inte insamlas.
  • Du ska försäkra dig om att friplockare alltid säljer egenhändigt
    plockade bär, växter eller svamp. Det får inte finnas mellanhänder mellan ombud och plockare. Du ska särskilt försäkra dig om att det inte finns någon mellanhand vid leverans av stora volymer bär, växter eller svamp.
  • Du ska försäkra dig om att friplockare är fria att sälja till vilka ombud de vill samt att plockarnas grundläggande mänskliga rättigheter inte kränks. Alla som säljer bär, växter eller svamp till ett ombud, ska få samma dagspris för samma kvalitet. Diskriminering, exempelvis vid betalning, får inte förekomma.