5.5.3.3 Rastgårdar för fjäderfän

Du ska se till att rastgårdar och beten för fjäderfän uppfyller följande krav:

  • De ska innehålla träd, buskar eller andra anordningar där djuren kan söka skydd och få trygghet. Du ska placera växter eller andra skydd så att det hjälper fjäderfäna att utnyttja hela rastgården. (K)
  • De ska ge djuren både bete och rikliga tillfällen till sysselsättning. (EU)
  • De ska vara huvudsakligen beväxta under hela användningstiden. (K)
  • De ska lämnas tomma minst 6 veckor mellan varje omgång värphöns samt 2 veckor mellan varje omgång slaktkyckling eller annan matfågel. (EU)
  • De ska gränsas av mellan de olika flockarna så att grupperna inte blandas. Rastgårdarna ska vara utformade för att uppfylla kravet på avgränsning mellan flockarna, men om du har problem med rovdjursangrepp och därför sambetar med ett annat djurslag behöver du inte avgränsa rastgården mellan flockarna. (K)
  • De får inte innehålla flaskhalsar. Detta gäller om du bygger nytt hus eller nyansluter hus till certifieringen. (K) För befintliga hus som var KRAV-certifierade före 1 januari 2016 gäller att flaskhalsar som hindrar betesutnyttjandet ska åtgärdas. (K)

Du får inte utfodra fjäderfän utomhus med annat än grovfoder och vatten. (K)

Större avvikelseDu får en större avvikelse om din rastgård inte är rätt utformad.