5.2.4.7 Möjlighet att kalva avskilt

Du ska se till att dina kor kan kalva avskilt från andra djur. Kalvning inomhus ska ske i en kalvningsbox, som kan vara permanent eller tillfällig. Du ska planera så att du har tillgång till tillräckligt många kalvningsboxar i förhållande till hur kalvningarna fördelar sig över året. (K)

Om kalvning sker på djupströbädd inomhus får den endast ske i flocken om du bevakar djuren, så att du vid behov kan avskilja ko och kalv från den övrigaflocken i samband med födseln. (K)

Du får endast i undantagsfall binda upp kon när hon ska kalva. Platsbrist är inte skäl nog för att binda upp kon vid kalvning. (K)

Avskildhet i samband med födsel är viktigt bland annat för att kalven ska få råmjölk från sin mor. På bete finns gott om plats och korna kan själva söka sig undan flocken.