5.1.7.5 Utevistelseytan

Du ska se till så att djurens utevistelseyta inte läcker växtnäring. Ytan ska också ge djuren ett fast och torrt underlag (K). Markytor som är högt belastade av djuren ska vara hårdgjorda, dränerade eller naturligt ha motsvarande funktion. (SL)