5.1.7.1 Maximerad utevistelse

Du ska hålla djuren utomhus så mycket som möjligt utan att djuren eller marken tar skada. Du ska planera djurens utevistelse och betesgång så att det i möjligaste mån fungerar väl även om det är ovanligt torrt eller regnigt. Du ska kunna redogöra för dina rutiner för utevistelse under olika delar av året. (K)

Att djuren får vistas ute är en av grundförutsättningarna i KRAV-certifierad djurhållning.