5.1.2.1 Anmälan

Du ska anmäla djurhållningen till ditt certifieringsorgan innan karenstiden kan börja. Du ska också anmäla nytt djurslag och ändrad produktionsinriktning till ditt certifieringsorgan. Anmälan ska göras i så god tid att certifieringsorganet kan göra ett kontrollbesök före karensstarten vid behov. (EU)