4.9.4 Otillåtna växtskyddsmedel

Du får inte använda följande växtskyddsmedel trots att de är tillåtna enligt bilaga II kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 (K):

  • Pyretroider
  • Koppar i form av kopparhydroxid, kopparoxiklorid, kopparsulfat och kopparoxid