4.9.3 Tillåtna växtskyddsmedel

Du får använda vissa typer av växtskyddsmedel i din KRAV-certifierade odling. Men observera att växtskyddsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen.

Växtskyddsmedel Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

Växtskyddsmedel Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning  
Ämnen med vegetabiliskt eller animaliskt ursprung   EU
Azadiraktin utvunnet ur Azadirachta indica (Nimträd)   EU
  Endast de allmänkemikalier i den mening som avses i artikel 23.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 som omfattas av definitionen av livsmedel i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 och som är av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung.
Ämnena får inte användas som ogräsbekämpningsmedel i odlingar, utan endast för bekämpning av skadedjur och sjukdomar.
EU
Allmänkemikalier   EU
Bivax  Endast som sårbalsam/sårskydd EU
Hydrolyserade proteiner utom gelatin   EU
Laminarin Kelp ska antingen odlas ekologiskt i enlighet med förordning (EG) nr 889/2008 artikel 6d eller skördas på ett hållbart sätt i enlighet med artikel 6c.  EU
Feromoner Endast i fällor och dispensrar.  EU
Vegetabiliska oljor (till exempel olja av mynta, tall och kummin) Alla användningsområden godkända, utom ogräsbekämpningsmedel.  EU
Pyretriner utvunna ur Chrysanthemum cinerariaefolium    EU
Kvassia utvunnet ur Quassia amara Endast som insektsmedel, repellent.  EU
Repellenter (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/fårtalg Medel för avskräckning
Får inte användas på ätbara delarna av grödan och om grödan inte äts av får eller get.
 EU
Mikroorganismer eller ämnen som produceras av mikroorganismer    EU
 Mikroorganismer (bakterier, virus och svamp) Härrör inte från genetiskt modifierade organismer.  EU
 Spinosad    EU
 Övriga ämnen    EU
Aluminiumsilikat (kaolin)    EU
Kalciumhydroxid (släckt kalk) Vid användning som svampmedel, endast i fruktträd, även i plantskolor, för att bekämpa Nectria galligena.  EU
Koldioxid    EU
Etylen    EU
Fettsyror (till exempel Kaliumsalt (såpa) av fettsyror) Alla användningsområden godkända, utom ogräsbekämpning.  EU
Järnfosfat (järn(III)ortofosfat) Preparat som ska spridas i ett ytskikt mellan odlade växter.  EU
Kiselgur (diatoméjord)    EU
Svavelkalk (kalciumpolysulfid)    EU
Paraffinolja    EU
Kaliumkvävekarbonat (Kaliumbikarbonat)    EU
 Kvartssand    EU
 Svavel    EU