4.9.1 Förebyggande metoder

Du ska i största möjliga utsträckning använda förebyggande metoder mot ogräs och skadegörare. Du får bara använda de växtskyddsmedel som tas upp i regel 4.9.3 vid ett direkt hot mot grödan. (EU)

Du ska minimera risken för att ogräs, skadeinsekter och sjukdomar angriper dina grödor genom att gynna den biologiska mångfalden i och kring odlingen. Detta gäller i synnerhet vid odling av fleråriga växter. Exempel på åtgärder för att öka mångfalden i frukt- och bärodlingar är att plantera marktäckande grödor mellan raderna, att plantera in träd av andra arter eller att sätta upp fågelholkar för att locka fåglar som äter skadeinsekter. (K)

Du får bekämpa ogräs termiskt (med värme) och elektriskt (EU). Du får inte sterilisera jord på termisk väg (K).