4.8.9 Otillåtna oorganiska gödselmedel

Du får inte använda följande oorganiska gödselmedel:

  • Aluminiumkalciumfosfat (K)
  • Basisk slagg (K)
  • Konstgödsel (syntetiska handelsgödselmedel) (EU)
  • Kvävesalter eller lösningar av dem (EU)
  • Övriga medel som inte angetts som tillåtna (EU)