4.7.1 Krav på fosforbalans (gäller inte växthus)

För att du ska ha god kontroll över användningen av fosfor på gårdsnivå ska du regelbundet göra en fosforbalans för din KRAV-certifierade odling. (K)
Du behöver inte redovisa en fosforbalans om du normalt inte för in några gödsel- eller fodermedel till din KRAV-certifierade gård. Detta gäller oavsett arealstorlek och antal djurenheter. Mineralfoder eller mindre inköp av andra fodermedel vid extrema år räknas inte in i sådana inköp. (K)

Du behöver inte heller göra en fosforbalans, även om du normalt för in gödsel- eller fodermedel, om du uppfyller samtliga följande kriterier (K):

  • Du odlar högst 5 ha åkermark av grönsaker, potatis, sockerbetor, frukt och bär på friland.
  • Du odlar högst 50 ha åkermark av övriga lantbruksgrödor.
  • Du har högst 25 djurenheter. Detta gäller oavsett om djurhållningen är KRAV-certifierad eller inte.

Även om dessa undantag gäller dig så får ditt certifieringsorgan begära att du redovisar en fosforbalans och/eller kvävebalans om certifieringsorganet anser att en sådan behövs för att bedöma växtnäringssituationen på din gård. Regel 4.7.5 om högsta tillåtna överskott gäller alla som omfattas av kravet på fosforbalans. (K)

Om du har ett samarbetsavtal om foder och gödselmedel (regel 5.1.9.2) med en annan gård får du göra undantag från kravet på att redovisa växtnäringsbalans om gårdarna tillsammans uppfyller de ovanstående kriterierna, exempelvis genom att inte föra in fosfor till den gemensamma KRAV-certifierade produktionen. Ditt certifieringsorgan bedömer detta. (K)

Djurenhet definieras enligt SFS 1998:899, se LRFs miljöhusesyn på www.miljohusesyn.nu