4.6.1 Baljväxter och vall eller gröngödsling i växtföljden (gäller inte växthus)

Du ska på varje skifte ha en varierad växtföljd där baljväxter ingår. Växtföljden ska även innehålla vall eller gröngödsling. Fånggrödor kan inte ersätta vall eller gröngödsling. (EU)

På varje enskilt skifte ska vall eller gröngödsling utgöra minst 20 procent av huvudgrödorna i växtföljden. Växtföljden ska normalt omfatta högst tio år. Andelen får minskas till 10 procent om det finns särskilda skäl. Om du har mellan 10 och 20 procent vall i din växtföljd ska du kunna redogöra för dina särskilda skäl. (K)

Exempel på sådana särskilda skäl är (K):

  • Du odlar andra baljväxter till skörd och har en strategi för ogräs­regleringen.
  • Du odlar mellangröda eller fånggröda minst hälften av växtföljdens vintrar och har en strategi för ogräsregleringen.
  • Du kan påvisa kända växtskyddsproblem till följd av växtföljd med vall eller gröngödsling, till exempel angrepp av knäpparlarver vid odling av potatis och grönsaker.
  • Du har en visningsträdgård.

Du behöver inte följa kravet på en varierad växtföljd om du odlar fleråriga växter med en omloppstid som är längre än fem år, till exempel buskar och träd eller permanenta beten. (EU)