4.1.6 Förlängning av karenstid

Om marken varit utsatt för intensiv kemisk bekämpning kan karenstiden förlängas. Jordbruksverket beslutar om en sådan förlängning. (EU)

Om avloppsslam har spridits på marken förlängs karenstiden till minst tre år från spridningstillfället för alla grödor. För ettåriga grödor innebär det tre år innan sådd och för fleråriga grödor tre år innan skörd. Du får inte använda karensgrödor från slamgödslad mark som foder för KRAV-certifierade djur. (K)