3.8.1 Energikartläggning lantbruk

Du ska göra en kartläggning av energianvändningen i ditt lantbruksföretag. Kartläggningen ska innehålla (K):

  • en genomgång av alla energiförbrukande arbetsmoment som ska vara uppdelade med tydliga systemgränser
  • gårdsspecifika åtgärdsförslag för förbättrad energieffektivitet
  • en beräkning av jordbrukets årliga direkta energianvändning uppdelat på elenergi, dieselolja, eldningsolja samt eventuella andra drivmedel och bränslen.

Du ska kunna styrka kartläggningen med fakturor eller liknande beräknings­underlag. Du ska uppdatera kartläggningen vart femte år.(K)

Hjälpmedel finns på KRAVs webb Information om hur du gör en energikartläggning finns på: www.krav.se/energiplanering.