3.10.9 Farligt avfall

Du ska se till att din verksamhet ger upphov till så lite farligt avfall som möjligt. Du ska förvara och hantera farligt avfall på ett sådant sätt så att varken mark, luft eller vatten riskerar att förorenas. (K)

Avfall betraktas som farligt om det exempelvis är explosivt, brandfarligt, oxiderande, giftigt eller hälsoskadligt. Exempel på farligt avfall är oljeavfall, impregnerat virke, el- och elektronikskrot, batterier, lösningsmedel, jordbrukskemikalier samt färg och lack.