19.4.7 Dokumentation av internrevisionen

Du ska se till att alla rapporter från interna revisioner, inklusive alla rapporter om avvikelser, finns tillgängliga för certifieringsorganet vid kontrollen av kedjans gemensamma funktioner. Interna revisionsrapporter och avvikelserapporter ska sparas i minst två år.