19.4.6 Avvikelser i internrevisionen

Du ska hantera avvikelser i internrevisionen på ett sätt som motsvarar KRAVs regler. Det kan innebära att du hanterar avvikelserna på exakt samma sätt som i avsnitt 2.5, med indelning i mindre avvikelser, större avvikelser och avstängningsgrundande avvikelser. Men certifieringsorganet kan också godkänna att du hanterar dem enligt ett annat system som fyller samma funktion.

Du ska vidta följande åtgärder vid varje avvikelse som upprättas vid en internrevision:

  • Dokumentera avvikelsen.
  • Avhjälp avvikelsen. Verksamhetsplatsen ska se till så att den åter följer KRAVs regler.
  • Förebygg avvikelsen. Verksamhetsplatsen ska utreda varför avvikelsen uppkom och vidta åtgärder så att den inte uppkommer igen.
  • Kedjan ska bedöma om rutinerna behöver ändras för att samma avvikelse inte ska uppkomma på någon annan verksamhetsplats.
  • Avvikelsen ska släckas av internrevisionen eller en annan funktion som kedjan definierar.