19.3.9 Ledningens ansvar för kvalitetssäkring av kedjans rutiner

Kedjans ledning ska minst en gång per år försäkra sig om att de dokumenterade rutinerna uppfyller KRAVs regler. ”Ledning” innebär i detta sammanhang åtminstone:

 • den eller de som har ansvar för kedjans KRAV-certifiering
 • den eller de som har övergripande ansvar för att rutinerna fungerar på verksamhetsplatserna.

Det ska finnas tydliga rutiner för vem som ska organisera den årliga genomgången, vilka som ska vara närvarande och när genomgången ska göras. Det ska också vara tydligt vem som ansvarar för att beslutade åtgärder genomförs.

Kedjan ska ha en fastställd agenda för den årliga genomgången.

Följande punkter bör ingå:

 • Fungerar rutinerna för KRAV-certifieringen väl?
 • Rapporter från kedjans certifieringsorgan
 • Resultat av internrevisioner
 • Övergripande genomgång av avvikelser, kunders återkoppling och klagomål
 • Genomförda och planerade förebyggande åtgärder
 • Behov av resurser
 • Behov av kompetensutveckling
 • Åtgärdsplan för det kommande året
 • Fastställande av internrevisionsplan för kommande år.