18.5.1 KRAVs kalibreringsmöten

Ni ska utse minst en representant som deltar i de kalibreringsmöten som KRAV arrangerar. Ordinarie kalibreringsmöte hålls två dagar per år vid två skilda tillfällen.

Vid behov kan KRAV också kalla till extra kalibreringsmöten. Även certifieringsorganen kan ta initiativ till extra kalibreringsmöten om de upptäcker ett akut behov av att bestämma hur en regel ska tillämpas. Separata kalibreringsmöten kan hållas för ett enskilt regelområde. Samtliga certifieringsorgan ska följa de regeltillämpningar som fastställs av KRAV vid dessa möten .

Det viktigaste syftet med kalibreringsmötena är att se till att alla revisorer tillämpar reglerna likadant. Mötena ska ge en möjlighet för certifieringsorganen och KRAV att ta upp problem och principiella tolkningsfrågor till diskussion, samt föreslå förtydliganden av enskilda regler. Mötena kan också användas för informationsutbyte.