18.2.9 Kontroll av massbalans

Vid den årliga kontrollen ska ni kontrollera att volymerna utgående produkter överensstämmer med volymerna av ingående råvaror eller produkter, enligt principen för massbalansberäkning.

I primärproduktion tillämpas principen genom avstämning av att produktion och försålda volymer är rimliga i förhållande till volymerna insatsvaror (t.ex. utsäde, gödselmedel, fodermedel) och produktionsförutsättningarna.