18.2.22 Uppgifter om produkter i certifikatet beroende på regelområde

På certifikaten för de flesta regelområden ska det framgå vilka produkter eller typer av produkter som får marknadsföras som KRAV-certifierade. Nedan följer en lista på hur det ska anges:

 • Växtodling – grödor eller grödgrupper (t.ex. spannmål, oljeväxter, trindsäd, bete- och vall på åker, betesmark, grönsaker, frukt, övrigt)
 • Svampodling – art(er)
 • Djurhållning – djurslag och typ av produktion ska framgå (t.ex. mjölk- och nötköttsproduktion eller värphöns)
 • Vattenbruk – art(er)
 • Vildväxande produktion – art(er) eller produktgrupp(er) (t.ex. svamp, örter)
 • Livsmedelsförädling – produktgrupper i COICOP eller på annat sätt som ni själva väljer
 • Slakt – djurslag
 • Fodertillverkning – produktgrupper enligt KRAVs indelning vid produktrapportering
 • Produktionshjälpmedel – produktgrupper enligt KRAVs indelning vid produktrapportering
 • Restaurang och storhushåll som är certifierade för minst 15 produkter: alla utvalda godkända livsmedel (får anges på bilaga till certifikatet)
 • Enproduktcertifiering – produkt(er)
 • Import och införsel – Produktgrupper i COICOP eller annat sätt som ni själva väljer
 • Fiske – art(er)
 • Certifiering av marknadsförare – om marknadsföraren registrerar produkter på KRAVs webbplats: produktgrupper i COICOP eller annat sätt som ni själva väljer

På certifikat för växthus, biodling, butik, restauranger och storhushåll (utom vid certifiering för minst 15 produkter) och frivillig ursprungsmärkning krävs inte någon uppgift om produkter eller typer av produkter.

På certifikat inom regelområdena livsmedelsförädling, fodertillverkning och produktionshjälpmedel som endast avser hantering och lagring, ska detta framgå. Då finns inget krav på att produkter eller produktgrupper ska anges.

COICOP (”Classification of individual consumption according to purpose”) är en internationell klassificering som tagits fram av FN:s statistikavdelning. Läs mer på: www.scb.se