18.2.15 Rapportering av avvikelser

Ni ska senast den 31 januari varje år redovisa följande uppgifter om föregående år till KRAV:

  • Antal avvikelser per regelområde
  • Vilka avvikelser som varit vanligast
  • Övrigt angående avvikelser som beslutats under årets sista ordinarie kalibreringsmöte.