18.1.2 Aktuell utgåva av reglerna

Ni ska alltid använda den aktuella webbutgåvan av KRAVs regler i kontrollen.

När ni upprättar en avvikelserapport gäller den webbutgåva som var aktuell vid tidpunkten för avvikelsen. Om reglerna ändras så att de blir mildare under tiden som den certifierade producenten genomför förebyggande åtgärder så ska ni informera producenten om ändringen och ta hänsyn till den då ni bedömer åtgärderna.

Om webbutgåvan av reglerna ändras får reglerna ett nytt versionsnummer. Datumet för ändringarna och vad ändringarna innebär framgår också.