17.5.8 Avfall

Fartyget ska ha tydliga rutiner för att

  • hantera olika typer av avfall
  • minimera mängden avfall
  • inte förorena mark, luft eller vatten.

Olika slags farligt avfall får inte blandas med varandra. Farligt avfall får heller inte blandas med andra slags avfall eller andra ämnen eller material. Farligt avfall ska i övrigt hanteras i enlighet med lagstiftningen i det land där fångsten landas.

Farligt avfall är till exempel explosivt, brandfarligt, oxiderande, giftigt eller hälsoskadligt avfall. Exempel på farligt avfall är oljeavfall, impregnerat virke, el- och elektronikskrot, batterier, lösningsmedel, färg och lack.