12.3.5 Certifiering av biogasanläggningar där otillåten stallgödsel eller animaliska biprodukter ingår

För att rötrest från animaliska biprodukter (kategori 3 eller mag- och tarminnehåll av kategori 2) ska få användas i KRAV-certifierad växtodling, ska biogasanläggningen vara KRAV-certifierad. Om både tillåtna gödselmedel och otillåten stallgödsel rötas i en gemensamhetsanläggning för biogasproduktion ska antingen anläggningen vara KRAV-certifierad eller så ska rötresten vara tillåtetbedömd (se regel 12.1.9). Substratet ska uppfylla kraven i regel 4.8.4.

Följande krav ska uppfyllas för rötrest där animaliska biprodukter och / eller otillåten stallgödsel ingår:

  • Det ingår inte:
  • djur eller gödsel från djur som är uppfödda i bur
    • gödselmedel som är otillåtna enligt 4.8.6 eller 4.8.9.
  • Minst 5 % av de substrat som tillförs biogasanläggningen på årsbasis ska bestå av gödsel, vall eller annat organiskt material från ekologisk produktion eller produktion under omställning till ekologisk.
  • Endast den andel rötrest som motsvarar andelen tillåtna gödselmedel på årsbasis får användas i KRAV-certifierad produktion.

Beräkningarna ska göras på torrsubstansinnehållet.

Kraven för kategori 2 eller kategori 3-material ska uppfyllas enligt förordning (EG) nr 1069/2009 om Animaliska biprodukter. Processerna ska överensstämma med förordning (EU) nr 142/2011.

Vissa specifika ämnen, substrat och tillsatser är betydelsefulla för biogasproduktion. Så länge EU-kommissionen inte har förtydligat vad som ska gälla, anser KRAV att processhjälpmedel för biogasproduktion som finns listade i tabell 2 i ”Tillåtetbedömda insatsvaror i ekologisk produktion” tills vidare är tillåtna att använda. Du hittar listan på www.lrf.se.

Det ska framgå i information till användarna av rötresten om animaliska biprodukter ingår.