10.2.6 Allvarliga anmärkningar från besiktning

Kött eller slaktkroppar från djur som har fått allvarliga anmärkningar för bristande djuromsorg får inte KRAV-märkas. Följande exempel ger allvarliga anmärkningar vid besiktning av levande djur eller kött (K):

  • Djur som är kraftigt förorenade av gödsel
  • Utmärglade eller alltför magra djur
  • Kraftigt förväxta klövar
  • Allvarliga yttre skador.