Verksamhetspolicy

Det icke-vinstdrivande företaget KRAV vill att all produktion av livsmedel är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar och tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För att driva arbetet mot vår vision har vi skapat varumärket KRAV, på basis av ett regelverk som omsätter den ekologiska produktionens målsättning i praktiska regler. De företag som följer reglerna och betalar licensavgift, får använda varumärket KRAV.

Varumärket KRAV finns till för människor som vill påverka utvecklingen mot en hållbar värld. Genom att skapa förtroende för varumärket och erbjuda företag möjlighet att KRAV-certifiera sin verksamhet, blir KRAV-märket navet som förenklar köpbeslut. Det bidrar till intäkter i värdekedjan, nöjda licenskunder och ökad nytta för människor, djur och miljö.

Företaget drivs som en ekonomisk förening. Enligt stadgarna ska vi driva på för hållbar utveckling globalt, även om varumärket KRAV är svenskt. Vi ska fokusera på miljömärkning av mat och dryck på ekologisk grund, med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Vi ska utveckla regler för KRAV-certifierad produktion och marknadsföra nyttan med denna produktion, i samverkan med intresserade parter. Vårt arbetssätt ska präglas av att vi är öppna, pålitliga, lyhörda och kunniga. Vi ska arbeta strukturerat och använda företagets resurser effektivt för att nå mätbara mål. För att kunna arbeta effektivt ska vi prioritera områden där KRAV kan påverka och göra betydande skillnad.

Vi ska skapa ett arbetsklimat som präglas av engagemang, delaktighet och glädje. Vi ska arbeta med tydligt fokus på de människor som vi är till för, med varumärket KRAV som verktyg. Varje chef och medarbetare ska kunna bidra till detta arbete.   

Vi ska aktivt minska företagets egen miljöpåverkan och vara certifierade enligt ISO 9001.

Vårt övergripande mål är att försäljningen av KRAV-märkt ska vara (minst) 20% av försäljningsvärdet för livsmedel i dagligvaruhandeln, Food Service och Systembolaget år 2020. 

För att styra verksamheten har styrelsen antagit en arbetsordning samt anställt en verkställande direktör. Vd:s uppdrag är att realisera det s.k. mervärdesbeslutet enligt de mål styrelsen fastställer. Det innebär att KRAV ska uppnå högre mervärden inom djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan, jämfört med vad EU har beslutat om för ekologisk produktion generellt.

I vd:s ansvar ingår att fastställa de styrande dokument som krävs, liksom hur verksamheten ska organiseras och vilka strategier som krävs för att nå företagets mål. Vd ska sammanställa detta i verksamhetsplaner, vilka vd ska lägga fram för beslut i styrelsen. Därutöver ska styrelsen årligen fastställa en vd-instruktion för att reglera ramarna för dels hur vd ska driva företaget, dels hur samarbetet mellan vd och styrelsen ska fungera.    

Beslutad på KRAVs styrelsemöte 160406

Senast uppdaterad: 2017-04-10