Stadgar

Stadgar

§ 1 
Föreningens firma är KRAV ekonomisk förening.

Säte
§ 2 
Föreningens styrelse har sitt säte i Uppsala.

Ändamål
§ 3 
KRAVs syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla en kontroll av ekologiska produkter. Genom att tillhandahålla trovärdiga regler, kontroll och märkning av ekologiska produkter och en aktiv informationsverksamhet, skall KRAV få till stånd en ökad ekologisk odling, djurhållning och produktion.

KRAV även kan tillhandahålla andra tjänster inom kontroll och certifiering av livsmedelsproduktion och annan biologisk råvaruproduktion, om syftet med kontrollverksamheten inte strider mot grunden för den ekologiska produktionen.
För att uppnå sina ändamål får föreningen driva verksamhet genom dotterbolag eller annan form av association.

Ekologisk produktion
§ 4 
Grunden för den ekologiska produktionen är en omsorg om naturens grundläggande funktioner och global solidaritet. Målsättningen är att bedriva en långsiktigt hållbar och ur konsumentens synvinkel förtroendeingivande produktion av livsmedel och andra produkter av hög kvalitet.

Strävan är att i alla led (produktion, förädling, distribution, etc) visa omsorg om naturliga förlopp och beteenden, samt utforma verksamheten så att:
• markens och det övriga ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga bevaras och stärks 
• den biologiska och genetiska mångfalden i kulturlandskapet liksom i produktionen skyddas och utvecklas 
• man minimerar användningen av energi och framförallt fossila bränslen och andra icke förnybara naturresurser, liksom utsläpp av föroreningar 
• användningen av naturfrämmande ämnen undviks 
• en god hälsa hos husdjuren främjas och att de ges möjlighet till ett naturligt beteende, en värdig tillvaro och ett värdigt slut 
• förädling sker med hjälp av utvalda processer som är skonsamma mot såväl naturen som produkterna och med ett minimum av tillsatser 
• lantbrukaren och övriga som är verksamma i produktionen ges en skälig inkomst, en säker arbetsmiljö, glädje och tillfredsställelse i arbetet 
• ekologiska produkter blir tillgängliga för alla konsumenter 
• handel med ekologiska produkter främjar en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling både där varan produceras och där den konsumeras.

Den ekologiska produktionen strävar efter att stärka banden mellan landsbygd och tätort samt mellan producent och konsument, bland annat genom öppenhet kring verksamheten. En diversifierad och geografiskt spridd livsmedelsproduktion ger möjlighet till maximal återcirkulering av näringsämnen och mullråvara.

Regler och föreskrifter
§ 5 
Styrelsen fastställer regler och föreskrifter för ekologisk produktion, efter att ha inhämtat synpunk¬ter från medlemmarna.

Medlemskap 
§ 6 
Medlem i föreningen kan vara riksorganisation, annan sammanslutning eller enskilt företag med betydande ställning i sin bransch. Medlem skall stödja KRAVs målsättning.

Ansökan om medlemskap ska vara skriftlig. Den ställs till föreningens styrelse, som prövar ansökan.

Stämman kan utesluta medlem som ej erlägger fastställd avgift eller motarbetar föreningen.

Företag som är juridisk person, även företag som har betydande ställning i sin bransch, kan vara associerad medlem. Associerad medlem ska stödja KRAVs målsättning och ha sin kommersiella verksamhet ansluten till KRAVs kontroll. En associerad medlem åtnjuter samma rättigheter och skyldigheter som medlem, men har inte rösträtt.

Insatser och medlemsavgifter
§ 7 
Varje medlem skall delta med det antal insatser som gäller för den kategori medlemmen tillhör enligt nedan. Styrelsen fastställer medlems kategoritill¬hörighet. 
Insats lyder på 10 000 kronor.

Kategori 1: 
Föreningar för miljöskydd, djurskydd och konsumentintressen samt andra liknande sammanslutningar.

Kategori 2: 
Företag med produktion och/eller distribution och/eller försäljning eller förening som är branschorganisation för sådana företag.

Kategori 3: 
Företag med omfattande produktion och/eller distribution och/eller försäljning eller förening som är branschorganisation för sådana företag.
Medlemmarna i de olika kategorierna ska delta med insats enligt följande:

Kategori 1: 1 insats
Kategori 2: 3 insatser
Kategori 3: 6 insatser

Insats betalas vid medlemmens inträde i föreningen. Styrelsen kan dock besluta om uppdelning av betalningen. Dock ska hela insatsen vara erlagd inom tre år från inträdet i föreningen eller från det insatsskyldigheten har ändrats.

Medlem får delta med fler insatser än medlemmen är skyldig att delta med.

Medlem skall varje år betala en medlemsavgift för det kommande räkenskapsåret. Medlemsavgiften fastställs av föreningsstämman och får inte överstiga 1 000 kronor. Utöver medlemsavgiften är medlem skyldig att erlägga den serviceavgift som fastställs av föreningsstämman.

Associerad medlem deltar med halv insats och betalar i övrigt samma medlems- och serviceavgifter som medlem i kategori 2 eller 3. En associerad medlem som har en årsomsättning upp till 50 Mkr anses tillhöra kategori 2, annars utgår avgifter enligt kategori 3.

Förlagsinsatser
7 a §
1 mom.
Styrelsen kan besluta att kapital i form av förlagsinsatser får tillskjutas föreningen. Sådana insatser får tillskjutas såväl av medlemmar som andra än medlemmar.

2 mom. 
Varje förlagsinsats medför företrädesrätt till årlig utdelning från det belopp som enligt den för räkenskapsåret fastställda balansräkningen står till föreningsstämmans förfogande sedan avdrag skett för vad som åtgår till täckande av möjligen förefintlig förlust från föregående år och till reservfonden avsatts vad som enligt 15 § skall föras dit.

3 mom. 
Företrädesrätten gäller framför såväl återbäring som ränta på medlemsinsatskapitalet, oavsett om denna inräknas i årsvinsten eller ej, som ränta på medlemskapitalet och övriga ändamål vartill angivna medel får användas. Utdelningen på förlagsinsatser får såvitt avser företrädesrätten inte överstiga vad som motsvarar Riksbankens fastställda, vid varje tid gällande diskonto med tillägg av högst 10 procentenheter av det nominella beloppet av de vid varje tillfälle hos föreningen under det förflutna räkenskapsåret innestående förlagsinsatserna.

Förekommer förlagsinsatser skall föreningsstämman årligen besluta att, i den utsträckning de för ändamålet tillgängliga medlen enligt föreningslagen förslår därtill, utdelning skall utgå på förlagsinsatserna enligt vad som anges i förlagsandelsbevisen inom det högsta belopp som får tillämpas. Beslut får fattas om betalning av sista årets återstående utdelning vid inlösen av förlagsinsats.

4 mom. 
Beslutad utdelning på förlagsinsatser förfaller till betalning inom två veckor från det beslutet därom fattats.

5 mom. 
Styrelsen äger rätt besluta vem som skall få tillskjuta förlagsinsats och dennas belopp samt de villkor som utöver vad som ovan sägs skall i varje särskilt fall iakttagas vid tillämpningen av denna paragraf.

Medlem som sagt upp sig har rätt att få tillbaka sin insats inom sex månader efter att medlemskapet upphört. Medlem som uteslutits har inte rätt att få tillbaka sin insats.

§ 8 
Uppsägning av medlemskap
Medlemmar som önskar lämna föreningen ska anmäla detta skriftligen till styrelsen. Uppsägningen ska göras senast fyra månader före räkenskapsårets utgång. Medlemskapet upphör vid utgången av räkenskapsåret då uppsägningen gjorts.

Om en medlem utesluts upphör medlemskapet med omedelbar verkan.

Räkenskapsår 
§ 9 
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

Föreningens organ 
§ 10

Föreningens organ är:

1. Föreningsstämman 
2. Valberedningen 
3. Styrelsen 
4. Verkställande direktören 
5. Revisorerna

Föreningsstämman 
§ 11 
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före utgången av april. Extra stämma sammankallas då styrelsen finner skäl till det eller om en revisor eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar begär det.

Kallelse till stämma får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman. Den ska utfärdas senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma.
Kallelse sker genom skriftligt meddelande till medlemmarna. Andra meddelanden än kallelser ska också skriftligen tillställas medlemmarna.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen före utgången av februari.

Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämman. Medlemmarna skall vid föreningsstämman företrädas av ombud. Varje medlem har rätt att sända ett ombud till stämman.

Ombuden ska medföra skriftlig, daterad fullmakt. Fullmaktsformulär utsänds tillsammans med kallelsen till stämman. Till kallelsen ska också fogas en förteckning över föreningens medlemmar vid det senast förflutna årsskiftet.

Varje ombud äger rätt att företräda högst tre medlemmar (sin egen organisation och högst två ytterligare medlemmar). Omröstning på stämman sker öppet. Val sker dock genom sluten omröstning, om någon begär det.

På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma: 
1. Val av ordförande 
2. Anmälan av protokollförare 
3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 
4. Val av två protokolljusterare 
5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
6. Fastställande av dagordning 
7. Föredragning av årsredovisningen 
8. Föredragning av revisorernas berättelse 
9. Beslut i fråga om
a) fastställande av resultat och balansräkning
b) disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt verkställande direktören 
10. Bestämmande av grunderna för ersättning till styrelseledamöter, valberedningens ledamöter och revisorer 
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter 
12. Val av styrelseordförande 
13. Val av styrelseledamöter 
14. Val av revisorer och suppleanter 
15. Val av ledamöter och suppleant samt ordförande i valberedningen 
16. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift för det 
kommande året 
17. Framtida utveckling av Regler för ekologisk produktion 
18. Förslag från styrelsen 
19. Stadgeenligt väckta motioner

Valberedning 
§ 12 
Ordinarie föreningsstämma väljer för tiden fram till utgången av nästa ordinarie föreningsstämma en valberedning bestående av tre ledamöter varav en ordförande samt en suppleant.

Styrelse och verkställande direktör 
§ 13 
Styrelsen består av ordförande, lägst fem och högst nio andra ledamöter., samt arbetstagarrepresentanter enligt lag. Styrelsens ledamöter, med undantag för arbetstagarrepresentanter, väljs på ordinarie föreningsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie stämma. Det är viktigt för KRAVs trovärdighet med en bred representation av kompetensområden i styrelsen. Styrelsen skall därför vara sammansatt så att där finns, förutom erfarenhet från styrelsearbete och ledning av värdedriven- och affärsdriven verksamhet, även kompetens inom följande områden: 

Lantbruket (speciellt det ekologiska lantbruket), handel, distribution, förädling konsumtion, djurskydd och miljö.

En styrelseledamot kan bedömas representera flera kompetensområden.

Till styrelseledamot kan, förutom den som kan väljas enligt lag, även väljas den som är verksam i ledande befattning hos medlem eller i företag eller i organisation som är medlem i medlem eller som eljest besitter särskilda kunskaper inom KRAVs verksamhetsområde.

Ordföranden väljs för sig av ordinarie föreningsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie stämma.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsen upprättar en arbetsordning för sin verksamhet. 
Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening, för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika rösttal, den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, ska de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.

Firmateckning 
§ 14 
Styrelsen utser - inom eller utom sig - den eller de personer som äger teckna föreningens firma.

Revisorer
§ 15 
Ordinarie föreningsstämma väljer intill utgången av nästa ordinarie stämma två revisorer och två suppleanter. Om auktoriserat revisionsbolag utsetts till revisor, ska dock suppleant utses endast för den personligen valda revisorn.

Fördelning av överskott mm 
§ 16
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan en avsättning skett till reservfonden enlig lag om ekonomiska föreningar kapitel 10 paragraf 6, av föreningsstämman disponeras enligt följande.

1. Utdelning på förekommande förlagsinsatser enligt 7 a § dessa stadgar.
Vad därefter återstår skall 
2. fonderas och/eller 
3. föras i ny räkning och/eller 
4. fördelas till medlemmarna i enlighet med de serviceavgifter de erlagt under året och/eller 
5. utdelas som insatsränta på inbetalda medlemsinsatser och/eller 
6. användas för i 10 kap. 8 § föreningslagen angivet innehåll.

Stadgeändring 
§ 17 
Ändring av dessa stadgar sker enligt föreningslagens bestämmelser om stadgeändring. För ändring av §§ 3 och 4 fodras dock att beslutet biträds av minst 3/4 av de röstande vid det slutliga beslutet.

Föreningens upplösning 
§ 18 
Upplöses föreningen ska, sedan verksamheten lagligen avvecklats, av de behållna tillgångarna medlemmarna först återfå inbetalda insatser. 
Återstående tillgångar anslås enligt stämmans beslut till likartad verksamhet.

§ 19 
I övrigt gäller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, ovan kallad föreningslagen.
Enligt beslut på KRAVs årsstämma 130411

Senast uppdaterad: 2017-11-30