Regelprocess

KRAV utvecklar sina regler enligt ett rullande schema och i nära samarbete med anslutna, kunder, konsumenter och andra intressenter. Alla delar av reglerna ses över inom en treårsperiod. Varje översyn följer en fast rutin som ser ut så här:

  • KRAVs kansli tar i samråd med regelkommittén fram ett förslag till mål och syfte med regelöversynen. Regelkommittén är ett fristående utskott till styrelsen som består av specialister på viktiga områden i regelutvecklingen och representanter för viktiga intressentgrupper. Nuvarande regelkommitté hittar du här. Regelkommitténs mötesprotokoll hittar du under Externa länkar i vänsterspalten.

  • KRAVs styrelse beslutar om vad översynen syftar till.

  • KRAVs kansli tillsätter i samråd med regelkommittén en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till omarbetade regler. Arbetsgruppen innehåller specialister inom regelområdet som representerar ett brett urval av intressenter. Det brukar vara lantbrukare/producenter, förädlingsföretag, berörda myndigheter, NGO:s t ex Naturskyddsföreningen, djurens rätt, revisorer från något av certifieringsbolagen, forskare m fl.

  • Arbetsgruppen jobbar under och mellan ett antal möten till dess man är nöjda med ett förslag till omarbetade regler. När regelkommittén också är nöjd går förslaget ut på remiss.

  • Remissen skickas alltid till KRAVs medlemmar, berörda myndigheter, branschorganisationer, ofta till anslutna producenter, vid behov till andra utvalda mottagare. Dessutom läggs den ut på KRAVs webbplats och alla nyhetsprenumeranter får besked om detta. Remisstiden är normalt minst sex veckor. Vem som helst har möjlighet att lämna synpunkter och alla synpunkter beaktas.

  • Remissvaren ställs samman och regelförslaget omarbetas. Regelkommittén tar ställning till det nya förslaget med remissvaren som underlag. Kommittén avgör om ytterligare omarbetning och remissbehandling behövs eller om förslaget är moget för beslut.

  • Styrelsen beslutar om regeländringar.

 

Senast uppdaterad: 2017-04-10