Eko ger mer mångfald

Buskskvättor
Den biologiska mångfalden är i fara. I Sverige är över 4 000 vilda växt- och djurarter hotade eller sårbara och 33 procent av dessa lever i jordbrukslandskap.

Jan Bengtsson

Jordbruket har förändrats mycket de senaste decennierna och för vissa arter är det svårt eller omöjligt att överleva.
– Men det ekologiska jordbruket skapar mer variation och det vet vi är bra för den biologiska mångfalden. I genomsnitt är det 30 procent högre biologisk mångfald i det ekologiska jordbruket, säger Jan Bengtsson, professor vid Institutionen för ekologi, SLU.

Vad menas med biologisk mångfald?

Biologisk mångfald betyder:

 • mångfalden av olika arter
 • den genetiska variationen inom arterna
 • mångfalden av livsmiljöer inom ett område

Varför är biologisk mångfald viktig?

Humlor

Föreställ dig att alla människor hade exakt samma immunförsvar. Ett sjukdomsutbrott skulle kunna slå ut ett helt samhälle. Nu har vi en variation som gör att människor klarar av olika sjukdomar olika bra. På så vis insjuknar inte alla av en och samma sjukdom och samhället kollapsar inte. På samma sätt gör en stor variation i naturen att den blir mer motståndskraftig.

– En hög biologisk mångfald kan ses som en försäkring mot oförutsedda händelser, säger Jan Bengtsson.

Naturens ekosystem bidrar med en mängd tjänster som vi människor är beroende av. Några exempel:

 • De gröna växterna tar upp koldioxid och ger oss syre.
 • Insekter, maskar och en mängd andra organismer deltar i kretsloppet av näringsämnen.
 • Insekter pollinerar växterna som ger oss frukt, bär och grönsaker.

När den biologiska mångfalden minskar försämras naturens förmåga att fortsätta leverera dessa tjänster.
– All biologisk mångfald kanske vi inte har nytta av, men vi vet inte vilka konsekvenser ett försvinnande av en art leder till, säger Jan Bengtsson.

Varför minskar den biologiska mångfalden i jordbruket?

 • Minskningen av den biologiska mångfalden i Sverige beror mycket på utvecklingen av det moderna jord- och skogsbruket. För jordbrukets del har det inneburit:
 • Större åkrar och färre odlade grödor på gårdarna.
 • Åkerholmar, öppna diken och gärdesgårdar har tagits bort för att åkrarna ska kunna brukas med de stora maskiner som används idag.
 • Konstgödseln gör det möjligt att odla säd och andra grödor utan djurgödsel, men det innebär också att det inte längre finns betande djur på alla gårdar.
 • Kemiska bekämpningsmedel används för att döda ogräs, insekter och andra skadegörare.

Allt detta påverkar mångfalden negativt eftersom de arter som lever i jordbrukslandskapet inte kan erbjudas tillräckligt med skydd eller föda.
– Det stora hotet mot den biologiska mångfalden är intensifieringen av jord- och skogsbruket. Framför allt användningen av kemiska bekämpningsmedel som insektsmedel, svampmedel och ogräsmedel. Vi måste fundera på om vi verkligen ska ha den här intensiva produktionen. Lösningen skulle kunna vara att ha andra nyttokriterier i produktionen än bara effektivitet och ökad produktivitet, anser Jan Bengtsson.

 Bi - fjärilar

Mer biologisk mångfald på ekogården 

Förutsättningarna för att bevara och öka den biologiska mångfalden finns på alla gårdar om bonden har ett intresse och om det finns ett varierat odlingslandskap. Men flera av det ekologiska lantbrukets metoder och åtgärder gynnar klart mångfalden och forskning har visat att ekologiska odlingar i genomsnitt har 30 procent fler växt- och djurarter än konventionella.

En mer varierad växtföljd
En ekologisk gård behöver ha en mer varierad växtföljd för att växtodlingen ska fungera bra. Det innebär att flera grödor odlas växelvis med vall (klöver och gräs) och att grödor sås både på hösten och på våren. I en sådan odling blir det fler olika växter som ger pollen och frö till insekter och fåglar.

Ingen användning av kemiska bekämpningsmedel

När man inte använder kemiska bekämpningsmedel gynnas alla typer av insekter. Det blir både fler humlor och andra pollinerare och fler naturliga fiender som nyckelpigor. Mer insekter ger också fler insektsätande fåglar som gulsparv. En odling där man inte använder kemiska bekämpningsmedel får fler ogräsarter. Ett exempel är blåklinten, som är vanligare i ekologiska odlingar.

Vall och naturlig gödsel på alla gårdar

Alla ekologiska gårdar har vall i växtföljden och använder naturlig gödsel. Det gynnar daggmaskar och andra organismer i marken som bryter ner växtrester och gödsel.

Djuren betar mer

I ekologisk produktion ställs högre krav på att djuren ska gå ute och beta under sommarhalvåret. Det gynnar arter som är knutna till betade marker.

KRAV-certifierade lantbrukare undviker att ge djuren långtidsverkande parasitmedel när de går på naturbeten för att inte hotade insekter ska komma till skada.
Eko ger mer mångfald

Senast uppdaterad: 2017-09-18