Dioxiner i ägg

Ägg

Uppdaterad: 2017-05-04

KRAV-märkta ägg är säkra att äta. Dioxinhalterna i de ekologiska äggen ligger långt under Livsmedelsverkets gällande gränsvärden.

En rapport från Livsmedelsverket, publicerad i oktober 2016, visade att halterna av dioxin ökat i ekoäggen. Detta är oacceptabelt och KRAV samarbetar med ägg- och foderbranschen för att snabbt komma till rätta med problemet.

Ett nytt foderprogram har införts för att minska nivåerna av dioxin i ekologiska ägg. Bland annat sänks nivåerna av fiskfoder och Östersjöfisk har fasats ut och används inte i det nya fodret. Under våren 2017 genomfördes några stickprovsanalyser som visar att nivåerna av dioxin i äggen på enskilda gårdar har börjat sjunka. Detta ger en positiv indikation.

Svenska Ägg kommer att genomföra en mer omfattande analys, varefter vi kan dra mer välgrundade slutsatser. KRAV samarbetar med branschen i detta och tittar även separat på hur vi kan komplettera det branschen gör, till exempel genom att titta på grovfodret och unghönsuppfödningen. 

Bakgund
I pressmeddelandet den 12 oktober 2016 påpekade Livsmedelsverket att dioxinhalterna ligger under gränsvärdena och meddelade i en intervju att de inte ändrar kostråden. Informationen om ökningen av dioxin från Livsmedelsverket var helt ny information för oss. Alla animaliska livsmedel, både oekologiska och ekologiska innehåller dioxiner, men senaste 10 åren har vi inte fått några tecken som visar att dioxinhalterna i äggen ökar eller ligger över några åtgärdsgränser.

För 12 år sedan, 2004 upptäcktes dioxin i ekoägg. Då visade det sig att dioxinkällan kom från fiskmjöl från Östersjöfisk. Tillsammans med branschen agerade vi snabbt för att få ner halterna. Studier och uppföljande tester visade att vi lyckades med det. Sedan dess tas det prover på allt foder och enligt Jordbruksverket har halterna i fodret inte stigit.

Det är helt oacceptabelt att halterna av dioxin ökar. Att nedsmutsningen av vår miljö gått så långt att den sprider sig till ekologiska livsmedel.

Mer information
Ny utfodringsstrategi ska minska dioxinhalten

Vad säger Livsmedelsverket?
Att branschen måste agera för att sänka halterna av dioxiner men påpekar samtidig att nivåerna är under gränsvärdet.
13 oktober:
Livsmedelsverkets pressmeddelande

Vad säger Jordbruksverket?
Att det pågår en utredning och att de inte fått några indikationer på att gränsvärden eller åtgärdsgränser för dioxin i foder har överskridits.
13 oktober:
Jordbruksverkets citat i Livsmedelsverkets pressmeddelande

14 oktober:
Jordbruksverkets kommentar i ATL:
Lokal miljö möjlig bakom gift i ekoägg

13 december:
Jordbruksverketets kommentar i artikel med Åsa Odelros i ATL:
Hon deltar i jakten på dioxinet

Debatt
29 oktober: Debattartikel i Svenska Dagbladet
"Ekologiska ägg en nitlott för konsumenterna"

2 november: KRAVs replik i Svenska Dagbladet
"Källan till dioxin i ekoäggen måste hittas"

4 november: Debattartikel av Mattias Öberg, Docent i toxikologi vid Karolinska Institutet och Swetox:
”Okunskap i kemikaliedebatten kan ge farlig backlash”

Vad är dioxiner?
Dioxiner är ett samlingsnamn för polyklorerade dibenzo-p-dioxiner (PCDD) och polyklorerade dibenzofuraner (PCDF). Dioxiner och PCB är organiska miljöföroreningar som fått stor spridning i miljön. Dioxiner bildas bland annat när man tillverkar kemikalier som innehåller klor och vid förbränningsprocesser, till exempel sopförbränning. PCB är en industrikemikalie som användes inom många områden, till exempel i transformatorer och fogmassor i hus, innan den förbjöds på 1970-talet.
Läs mer om dioxiner i ägg. Faktablad från Svenska Ägg

Har du frågor? Läs mer och kontakta oss i KRAVs Konsumentforum

Du kan också läsa mer om ekologiska ägg och dioxin på Naturskyddsföreningens hemsida

Senast uppdaterad: 2017-05-04