Därför är KRAV-märkt mat bättre för miljön

Miljön mår bra av KRAV-märkt lantbruk.

Det är ett faktum. Men varför är det så? Jo, det beror på att ekologiskt jordbruk är ett heltäckande system där alla delar samarbetar på naturens villkor. Då mår vattnet och jorden bra och fåglar, insekter och småkryp lever och frodas. På den KRAV-märkta gården är produktionen ekologisk. EUs minimiregler för ekologisk produktion ska följas, men också ytterligare regler för bland annat miljö och klimat.

Vattenkvalitet

När du handlar ekologiskt och KRAV-märkt slipper människor, djur och växter att utsättas för kemiska bekämpningsmedel. En del av dem är hormonstörande och många är skadliga för livet i vattnet. Forskarna vet att de sprider sig från åkern och i stort sett alla vattendrag i jordbrukslandskapet innehåller rester av dem. De kan även spridas till regnvatten och grundvatten. 

Även vårt dricksvatten har drabbats. Rester av bekämpningsmedel har hit­tats i många dricksvat­tentäkter. Katastrofala läckage från fabriker som tillverkar bekämpnings­medel har också förekommit på olika håll i världen.

Utgår man från försäljningssiffrorna för kemiska bekämpningsmedel spreds 1,8 miljoner kilo outspädd aktiv substans inom jordbruk, frukt- och trädgårdsodling under år 2015*.

Läs mer om hur kemiska bekämpningsmedel återfinns i våra vattendrag: Bara vanligt vatten?

Mångfald

Bönderna sprutar framför allt mot o­gräs, men också mot insekter och ska­de­­svam­par. Ogrä­­­sen påverkas givetvis av o­gräs­­med­len, det är ju mening­en. I konventionella sädesfält ser du där­för väldigt få blom­man­de ogräs. Det är en av orsakerna till att ett fyrtiotal ogräsarter som hör hemma i den svenska åkern finns med i den så kallade Rödlistan. De är hotade eller kräver särskild hänsyn för att överleva på sikt.

Besöker du en KRAV-märkt gård ser du många fler blommor. Det är bland annat därför som skördarna ofta blir lägre, men å andra sidan får humlor och bin liksom andra pollinerande insekter fler blommor att besöka. Du får säkerligen också se fler fjärilar. När det finns mer frön och insekter att äta blir det också fler fåglar. Mest gynnas insektsätande fåglar.

Totalt sett finns det 10-30 procent fler arter av växter, insekter och andra djur på ekologiska fält och individerna är ofta fler. Mångfalden av liv är helt enkelt större i det ekologiska lantbruket. KRAV-certifierade lantbrukare gör dessutom extra insatser för mångfalden. De undviker till exempel att ge djuren långtidsverkande parasitmedel när de går på naturbetesmarker för att inte hotade insekter ska drabbas, till exempel dyngbaggar.

Mångfald gör naturen motståndskraftig vid till exempel en klimatförändring. Därför ser forskarna förlusten av biologisk mångfald som ett av de allvarligaste miljöhoten.

Läs mer om varför det är mer mångfald hos KRAV-bonden.

GMO

Ett annat orosmoment som är kopplat till arternas utveckling och överlevnad är att genmodifierade organismer (GMO) sprids ut i naturen. Idag vet ingen vad det kan leda till. En KRAV-certifierad bonde använder därför inte GMO i sin produktion. 

Övergödning

Du har säkert hört talas om algblom­ning i övergödda hav och sjöar. Kanske vet du också att läckaget av växtnäring från åkrarna är en av orsakerna. Via diken förs näringsrikt vatten ut i vattendrag och sjöar för att så småningom nå havet.

Kväve är ett av de näringsämnen som läcker ut. Samtidigt behöver växterna detta ämne som är en viktig beståndsdel i deras celler. Det är därför som konventionella bönder konst­gödslar med kväve, det ger höga skördar.

Nu skulle man kunna tro att läckaget av kväve från åkern beror på att själva konstgödseln rinner bort, men så är det sällan. Det vanliga är att växterna tar upp konstgödseln. Läckaget kommer först senare, efter skörden, från rötter och stubb som lämnats kvar på åkern. När dessa mullbildande växt­rester förmultnar frigörs nämligen deras naturliga innehåll av kväve. Så kommer höstregnen och sköljer igenom marken och då kan kväveläckaget bli stort från såväl ekologiska som konventionella åkrar. Kortsiktigt har det därför inte så stor betydelse för kväveläckaget om du handlar KRAV-märkt eller ej. Det har det däremot i ett längre perspektiv. Dels blir de KRAV-certifierade bönderna allt duktigare på att hålla det frigjorda kvävet kvar i marken, så att nästa gröda kan ta upp det. En ekologisk bonde kan ju inte ersätta bortrunnet kväve med konst­gödselkväve. Dels kan ett ökat KRAV-godkänt jordbruk rätta till följande tokiga omständighet:

På en del håll i Sverige, bland annat i Halland, finns fler kor och grisar än vad åkerjorden kan föda. Till dem transporteras fodersäd från andra områden i landet där det finns många gårdar som saknar djur. Ett sådant område är Närke.

Vi tar grisproduktionen som exempel. Hallandsgrisarnas gödsel innehåller näringsämnet kväve. Kvävet kommer från den säd de ätit och denna säd i sin tur har fått näring från åkern i Närke. Dit borde därför gödseln föras tillbaka. Men så långa transporter av gödseln vore ekonomiskt och energi­mässigt vansinne. Närkebonden ger därför sin åker konstgödsel och i Halland får åkrarna lätt för mycket svingödsel. Så kommer det sig att konstgödseln i Närke ger kväveläckage från svingödsel i Halland. Det är inte ett hållbart jordbruk.

Ekobonden strävar efter att odla djurens foder på den egna gården och den KRAV-certifierade bonden har extra krav på sig när det gäller detta. Genom att köpa KRAV- märkt mat hjälper du till att utveckla ett svenskt jordbruk som har en balans mellan djurhållning och sädesodling. Ett sådant jordbruk skulle läcka mindre kväve.

Klimat

Genom att handla KRAV-märkta produkter tar du ett steg för att minska utsläppen av växthusgaser. Forskarna har visserligen svårt att avgöra om ekologiskt lantbruk har mindre klimatpåverkan än oekologiskt. Per ytenhet har ekologiskt fördel medan det är oavgjort per kg produkt eller möjligen fördel eko per kilo animalier beroende på hur man räknar. Men KRAV har särskilda regler för klimatet. Lantbrukarna ska bland annat effektivisera sin energianvändning, ha gått kurs i sparsam körning och använda förnybar el. Under 2018 ställer alla KRAV-certifierade företag om till fönybar el. KRAV har också klimatregler för fiske och för andra KRAV-certifierade verksamheter.

Bördighet

Grönsaker växer bra i mörk och fet jord. I den finns mycket mull som är näringsrik. Mullen håller också kvar värme och vatten och den ger marken en stabilitet som minskar risken för att de tunga maskinerna ska packa den för hårt.

Det tar lång tid att bygga upp en bra mullsammansättning i en åker. Därför är det tråkigt att mullhalten minskat på många kreaturslösa konventionella gårdar under 1900-talet. Resultatet har blivit att bönderna fått öka konstgödslingen för att få samma skörd.

När du handlar KRAV-märkt gynnar du ett jordbruk med ett myller av liv i marken som håller jorden bördig. Den ekologiska bonden gödslar inte växterna med snabbverkande konstgödsel utan ger djurgödsel och nedbrukade växtrester till marken med dess maskar och andra invånare. Det förbättrar jordkvalitén och gynnar livet i marken. Dessutom odlar den ekologiska bonden mer klöver och gräs som stabiliserar jorden och ger mull.

Att undvika konstgödselfosfor är bra också därför att fosfortillgångarna i världen är begränsade, och det är inte bra att vi är beroende av ändliga resurser.

Den KRAV-certifierade bonden värnar extra mycket om jorden genom att till exempel bara tillföra en begränsad mängd kalk eftersom den innehåller tungmetaller.

Kunskap

Till sist, genom att handla KRAV-märkt, gynnar du människans möjligheter att försörja sig i framtiden. Idag saknas nämligen mycket kunskap om hur marken ska kunna odlas på ett sätt som är hållbart i längden.

Världsbefolkningen växer, men inte åkerarealen. I framtiden måste vi därför kunna odla ännu mer mat på samma yta – förmodligen utan den då dyra bristvaran olja. Därför är det mycket betydelsefullt med ett ekologiskt jordbruk som utvecklar kunskapen om hur stora mängder mat ska kunna framställas på ett energisnålt sätt med hjälp av naturens egna resurser.

*Källa KEMI (Kemikalieinspektionen)
Senast uppdaterad: 2018-03-07